خانه / اخبار / آگهی

آگهی

1- عنوان سمینار روز پنج شنبه 25 آذر به ” نسل جدید تعیین توالی : اصول ، روش ها و کاربردها ” تغییر یافته است .
2-استاد ارجمند جناب آقای دکتر یخچالی فقط روز پنجشنبه 25 آذر در مؤسسه حضور دارند .