خانه / اخبار / آگهی

آگهی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد
دانشجویان ورودی 92 استثناً از تاریخ این آگهی 2 هفته فرصت دارند تا با ارائه نامه از اساتید راهنما ، از طریق مؤسه نسبت به افزایش سنوات خود اقدام نمایند. پس از مهلت داده شده (95/11/12 ) باید شخصاً به کمیته بررسی موارد خاص استانی واقع در دانشگاه اصفهان مراجعه نمایند .