خانه / اخبار / آگهی

آگهی

فرم پروپزال1

پیشنهاد موضوعقابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

ورودی های 94

1- دانشجویانیکه تا کنون پروپوزال خود را جهت بررسی و تائید به تحصیلات تکمیلی ارائه نموده اند باید صفحات اول و دوم پروپزال که اصلاح شده است (صفحات زیر ) را با توجه به بند 7 و دو مربع ذیل آن تکمیل و فوراً به تحصیلات تکمیلی ارائه دهند.

نیازی به امضای اساتید راهنما نیست چون در صفحات قبلی وجود دارد.

2-دانشجویانیکه تا کنون نسبت به ارائه پروپزال خود اقدام نکرده اند باید با استفاده از 2 صفحه اول و دوم پروزال (صفحات زیر ) استفاده نمایند . در غیر اینصورت پروپوزال قابل بررسی نخواهد بود .

با تشکر

معاونت آموزشی