خانه / قوانین و مقررات / ارزيابی پيشرفت تحصيلی دانشجو

ارزيابی پيشرفت تحصيلی دانشجو

معيارهاي ارزيابي
ماده 20
ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس براساس ميزان حضور وفعاليت در كلاس درسي وانجام تكاليف درسي ونتايج امتحانات بين نيمسال وپايان نيمسال صورت مي گيرد و استاد هر درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است .
تبصره :
برگزاري امتحان پايان نيمسال براي هر درس الزامي است .
ماده 22
حداقل نمره قبولي در هر درس 10 است دانشجويي كه در هر يك از دروس الزامي مردود شود در اولين فرصت ملزم به تكرار آن است با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي يا مردودي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين منظور مي شود .
تبصره :
اگر دانشجويي در يك درس اختياري مردود شد در صورت تمايل مي تواند به جاي آن درس از جدول درس انتخابي در برنامه مصوب درس ديگري را انتخاب كند.
درس ناتمام :
ماده 23
در موارد استثنايي نمره تمرين دبيري، كارآموزي و کارورزي، عمليات صحرايي كار در عرصه و دروسي كه در برنامه هاي آموزشي مصوب توأم با پروژه ارائه مي شود. در صورتي كه به تشخيص استاد وتأييد گروه آموزشي مربوط تكميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد ناتمام تلقي مي گردد. نمره ناتمام بايد حداكثر تا پايان نيمسال بعد به نمره قطعي تبديل گردد. در غير اين صورت براي دانشجو در آن درس نمره صفر منظور خواهد شد .
اعلام نمرات :
ماده 24
استاد موظف است گزارش نمره نهايي هر درس را حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزاري امتحان آن درس به اداره آموزش موسسه يا واحد مربوط تسليم نمايد .
تبصره : نمره پس از اعلام به اداره كل آموزش غير قابل تغيير است .
ميانگين نمرات :
ماده 26
در پايان هر نيمسال تحصيلي، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال وميانگين كل نمرات او تا پايان آن نيمسال و در پايان دوره تحصيلي، ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي شود .
تبصره 1:
براي محاسبه ميانگين نمرات ، تعداد واحد هاي هر درس در نمره آن درس ضرب مي شود و مجموع حاصل ضربها ، در تمام دروسي که دانشجو براي آنها نمره گرفته ا ست(اعم از ردي يا قبولي)،بر تعداد کل واحدهاي اخذ شده تقسيم مي شود .
تبصره2:
دوره تابستاني به عنوان نيمسال تحصيلي حساب نمي شود . نمرات دروسي که دانشجو در دوره تابستاني مي گذراند ، تنها در محاسبه ميانگين کل نمرات دانشجو محاسبه مي شود .
نام نويسي مشروط :
ماده 27
ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از 12 باشد، در غير اينصورت نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط اعلام خواهد شد .
تبصره :
هر موسسه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به صورت كتبي به وي اطلاع دهد و يك نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نمايد با اين وصف قصور در اخطار به وي از طرف موسسه و يا اظهار بي اطلاعي دانشجو از اين امر، مانعي در اجراي مقررات نخواهد بود.
ماده 28
دانشجويي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند به جز در آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي را ندارد .
اخراج دانشجوي مشروط :
ماده 29
در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي كارشناسي وكارشناسي ارشد پيوسته در سه نيمسال متوالي يا 4 نيمسال متناوب و در دوره هاي كارداني وكارشناسي ناپيوسته در دو نيمسال تحصيلي اعم از متوالي يا متناوب كمتر از 12 باشد در هر مرحله اي كه باشد از ادامه تحصيل محروم مي شود .
ماده 30
دانشجويي كه به لحاظ مشروط شدن بيش از حد از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي محروم مي شود در صورتي كه واحد هاي مقطع پايين تر رشته مربوط را تا سقف مجاز با موفقيت گذرانده باشد و ميانگين كل او در اين واحد ها كمتر از 10 نباشد مي تواند با رعايت ساير ضوابط مربوط مدرك مرسوم مقطع پايين تر را در آن رشته دريافت كند .
ماده 31
دانشجويي كه به دليل مشروط شدن بيش از حد از ادامه تحصيل محروم مي شود در صورت انجام يا لغو تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است مي تواند براي ادامه تحصيل مجدد در آزمون سراسري شركت كند ودر صورت قبولي در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصيل دهد .
موسسه پذيرنده مي تواند واحد هايي را كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است با برنامه جديد تطبيق داده وطبق ضوابط اين آيين نامه بعضي يا تمام آنها را بپذيرد.