خانه / اخبار / اطلاعیه

اطلاعیه

کلیه دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی نوبت اول لازم است راس ساعت 8:30 روز 95/11/16 و دانشجویان نوبت دوم راس ساعت 10 روز 95/11/16 در نشستی که در رابطه با آشنایی نسبت به مقررات آموزشی و غیره تشکیل می شود در مؤسسه حضور بهم رسانند . در صورت عدم حضور برابر مقررات اقدام خواهد شد.
با تشکر
قائم مقام مؤسسه