خانه / اخبار / اطلاعیه

اطلاعیه

با توجه به تقاضاهای مکرر شما برنامه امتحانات ارشد به شرح ذیل تغییر یافته است :

بیوتکنولوژی -دکتر زمانی -95/10/01 ساعت 15

مهندسی ژنتیک -دکتر زمانی – 95/09/24- ساعت 15

فناوری زیست تخمیر -دکتر فاطمی – 95/10/01 -ساعت 15

زیست فناوری دارویی- دکتر فاطمی – 95/09/24- ساعت 15

زیست مواد- دکتر آرپناهی -95/10/01 – ساعت15

اصول نانو فناوری – 95/09/24 -ساعت 15

ساختار DNA و همانند سازی-دکتر مطلبی  – 95/10/01 – ساعت 15

رونویسی و ترجمه – دکتر مطلبی – 95/09/24 – ساعت 15