خانه / اعضای هیئت امنا

اعضای هیئت امنا

نام و نام خانوادگی :

سمت :

دکتر مسعود شمس بخش

ریاست هیئت امنا

دکتر اردشیر نوریان

نماینده محترم وزیر علوم تحقیقات و فناوری

دکتر رسول زرگر پور

استاندار محترم استان اصفهان

دکتر منصور غلامی

عضو هیئت امنا

دکتر سیروس زینلی

عضو هیئت امنا

دکتر علیرضا فیروز

عضو هیئت امنا

دکتر مسعود ادیب

عضو هیئت امنا

دکتر محمدرضا زمانی

عضو هیئت امنا