انتقال

تعريف انتقال :
ماده 38
انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك موسسه به موسسه ديگر در همان رشته ومقطع تحصيلي است .
ماده 39
انتقال هر دانشجو به هر يک از دانشگاه هاي تهران ممنوع است بجز موارد زير:
1 : شهادت، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو ، بطوري که وي به تشخيص مراجع قانوني به عنوان کفيل خانواده شاخته شود.
2 : معلوليت موثر دانشجو، به نحوي که به تشخيص داوران عالي پزشکي به طور مستقل قادر به ادامه زندگي نباشد.
3 : ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر که محل تحصيل اشتغال شوهر در تهران باشد، با تاييد مراجع ذيربط.
تبصره 1 :
هريک از موارد مذکور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در موسسه صورت گرفته باشد.
ماده 40
انتقال دانشجو از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تهران به شهرستانها واز شهرستانها به يكديگر در يك رشته ودر يك مقطع به شرط موافقت دانشگاههاي مبدأ و مقصد بلامانع مي باشد .
ماده 41
انتقال از دوره هاي شبانه به روزانه از دانشگاه پيام نور به دانشگاههاي حضوري (اعم از روزانه و شبانه) و از دانشگاههاي غير دولتي به دانشگاههاي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن با موافقت مبدأ و مقصد، بلامانع است .
ماده 44
دانشجويي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خود را با ذكر مورد حداقل 6 هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش موسسه مبدأ تسليم نمايد .
توجه :
كميسيون نقل و انتقالات اين مؤسسه ساليانه يكبار ودر هفته اول خردادماه هر سال برگزار مي گردد. لذا متقاضيان لازم است درخواست هاي كتبي خود به همراه مدارك لازم را حداكثر تا پايان ارديبهشت به آموزش ارائه دهند.
ماده 45
موسسه مبدأ در صورت موافقت با انتقال، موظف است حداكثر ظرف يك هفته، موافقت خود را همراه با درخواست دانشجو وريز نمرات او به موسسه مقصد ارسال دارد و موسسه مقصد مكلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي نظر خود را به موسسه مبدأ اعلام دارد .
تبصره :
در صورت موافقت با انتقال، كليه سوابق دانشجو از موسسه مبدأ به مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با موسسه مبدأ قطع مي شود .
ماده 46
در صورت انتقال فقط واحد هاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها 12 يا بالاتر است پذيرفته مي شود و در هر حال حذف احتمالي واحد هاي درسي دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز است كه وي امكان گذارندن واحد هاي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد.
تبصره :
تمام نمرات درسي دانشجو در موسسه  مبدأ اعم از قبولي ويا مردودي وسوابق آموزشي دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي عيناً در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذيرفته شده فقط در محاسبه ميانگين كل او محسوب مي شود .

ماده 47
مدارك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود ودر آن مدرك تعداد واحد هاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحد ها در موسسات مبدأ ومقصد با ذكر ميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيلي دانشجو قيد مي شود .
ماده 48
انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل، در هر مقطع تحصيلي فقط يكبار مجاز است.