خانه / تشکیلات دانشگاه

تشکیلات دانشگاه

حجه الاسلام دکتر مسعود ادیب

حجه الاسلام دکتر مسعود ادیب دارای دکتری تخصصی در رشته کلام با گرایش فلسفه دین و مسائل جدید کلامی از دانشگاه قم است. وی در حوزه علمیه قم در حال اشتغال به تحصیل خارج فقه و اصول و فلسفه و تفسیر می باشند. تدریس در حوزه های علمیه قم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه مفید، دانشگاه قم و دانشگاه ادیان و مذاهب و نیز انتشار چندین مقاله علمی حاصل فعالیتهای ایشان می باشد.

آقای فرهاد بهرامی

آقای فرهاد بهرامی دارای لیسانس مدیریت و کارشناس خبره است. ایشان دارای تجربیات ارزشمندی در زمینه برنامه ریزی، تدوین بودجه و ساختارهای تشکیلاتی در حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

دکتر محمدرضا زمانی

دکتر محمدرضا زمانی دارای دکترای تخصصی در بیولوژی ملکولی از دانشگاه مورداک استرالیا و استاد پزوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری است. 50 مقاله در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی ، بیش از 110 مقاله در کنگره ها و آموزش بیش از 40 دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی حاصل فعالیتهای ایشان میباشد.

دکتر علی هاتف سلمانیان

دکتر علی هاتف سلمانیان دارای دکترای تخصصی در بیوتکنولوژی و دانشیار پزوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری است. ایشان تاکنون در نه پروژه تحقیقاتی به صورت مجری یاهمکار حضور داشته اند. ۳۵ مقاله در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی ، بیش از ۶۰ مقاله در کنگره ها و آموزش بیش از ۲۰ دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی حاصل فعالیتهای ایشان می باشد.

دکتر محمدحسین صنعتی

دکتر محمدحسین صنعتی دارای دکترای تخصصی در بیوتکنولوژی پزشکی از دانشگاه مورداک استرالیا و دانشیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری است. 90 مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی، بیش از 60 مقاله در کنگره ها و آموزش بیش از 20 دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی حاصل فعالیتهای ایشان می باشد.

دکتر مصطفی مطلبی

دکتر مصطفی مطلبی دارای دکترای تخصصی در ژنتیک ملکولی از دانشگاه بیرمنگام انگلستان و استاد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری است. 50 مقاله در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی ، بیش از 110 مقاله در کنگره ها و آموزش بیش از 40 دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی حاصل فعالیتهای ایشان می باشد.

دکتر سید مسعود هوشمند

دکتر سید مسعود هوشمند دارای دکتری تخصصی در ژنتیک ملکولی پزشکی از سوئد و استادیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری است. بیشترین فعالیت تحقیقاتی ایشان در زمینه بیماریها و وراثت میتوکندری می باشد. تا کنون بیش از 50 مقاله علمی بچاپ رسانده و 7 کارگاه بین المللی را جهت تشحیص بیماریهای ژنتیکی برگزار نموده است.

دکتر باقر یخچالی

دکتر باقر یخچالی دارای دکتری تخصصی در میکروبیولوژی مولکولی از دانشگاه آدلاید استرالیا و دانشیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و عضو هیأت علمی وابسته گروه خاک شناسی دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه تهران است. 35 مقاله در مجلات معتبر علمی - پژوهشی داخلی و خارجی، حدود 50 مقاله در کنگره ها و آموزش 25 دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی حاصل فعالیت ایشان می باشد.