خانه / قوانین و مقررات / تغيير رشته

تغيير رشته

ماده 55
دانشجو در طول دوران تحصيل در مقطع كارداني وكارشناسي مي تواند با داشتن شرايط زير و موافقت گروه آموزشي ذيربط از يك رشته به رشته ديگر در يك گروه آموزشي و همان موسسه تغيير رشته بدهد.
1- ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد.
2- حداقل يک ششم و حداكثر دو سوم واحد هاي دوره را گذرانده باشد.
3- حداقل نمره علمي قبولي لازم براي رشته مورد تقاضا را کسب نموده باشد.
4- با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد.
تبصره 1 :
دانشجو در هر يك از مقاطع تحصيلي تنها يك بار مي تواند تغيير رشته دهد.
ماده 56
تغيير رشته در مقاطع تحصيلي همسطح صورت مي گيرد . در غير اينصورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پايين تر امكان پذير است .
ماده 57
در صورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته جديد نام نويسي وپس از نام نويسي دانشجو حق بازگشت به رشته قبلي را ندارد .
تبصره :
اقدام نكردن دانشجو به نام نويسي در رشته جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي مي شود وحق تغيير رشته تا پايان دوره از وي سلب مي شود .

ماده 58
دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و معادل سازي مي شود و فقط دروسي از وي پذيرفته مي شود كه به تشخيص گروه آموزشي با دروس رشته جديد اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن دروس نيز از 12 كمتر نباشد.
تبصره 1 :
دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظور مي شود . ولي نمرات دروس پذيرفته نشده بدون احتساب در ميانگين در كارنامه دانشجو باقي مي ماند. در اين حال چنانچه ميانگين كل واحد هاي پذيرفته نشده او كمتر از 12 باشد جمعاً بعنوان يك نيمسال مشروطي براي دانشجو در رشته جديد منظور مي شود.
تبصره 2 :
در صورتي كه تعداد واحد هاي پذيرفته نشده دانشجو در حدي باشد كه امكان گذراندن واحد هاي مورد نياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل از وي سلب كند با تقاضاي تغيير رشته او موافقت نمي شود .
ماده 61
متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را همراه مدارك لازم حداقل 6 هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش موسسه در محل تحصيل خود تسليم نمايد .
ماده 62
تغيير رشته از مقطع كارشناسي به مقطع كارداني بلامانع است در اين حال براي اينگونه دانشجويان حداكثر مدت مجاز تحصيل بر مبناي دوره كارداني محاسبه و به ازاي هر 20 واحد پذيرفته شده از دانشجو يك نيمسال از طول تحصيل وي كاسته مي شود.