خانه / قوانین و مقررات / حضور وغياب

حضور وغياب

حضور در جلسات درس :
ماده 14
حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نبايد از سه شانزدهم مجموع ساعات آن درس تجاوز كند . در غير اينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود .
غيبت درامتحان :
ماده 15
غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است وغيبت موجه در امتحان موجب حذف آن درس مي گردد.
ماده 16
تشخيص موجه بودن غيبت در جلسات درس ودر امتحان به عهده شوراي آموزشي موسسه يا كميته منتخب آن شورا است .