خانه / قوانین و مقررات / دانشجوی میهمان

دانشجوی میهمان

شرایط عمومی :
ماده 49
در مواردی که دانشجو به طور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد ، می تواند با موافقت موسسات مبدأ و مقصد به عنوان دانشجوی میهمان به طور موقت و برای مدت معین محل تحصیل خود را تغییر دهد .
ماده 50
میهمان شدن دانشجو در یک موسسه مشروط بر این است که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در موسسه مبدأ گذارنده باشد .
ماده 51
میهمان شدن دانشجو در یک موسسه برای گذراندن یک یا چند درس به صورت تکدرس با نظر موسسه مبدأ و موافقت موسسه مقصد بلامانع است.
ماده52
هر دانشجو در هر رشته می تواند حداکثر یک نیمسال در دوره کاردانی یا دو نیمسال در دوره کارشناسی، در یک موسسه به طور تمام وقت به صورت میهمان تحصیل کند. در هر حال نباید تعداد دروسی را که دانشجو به صورت میهمان چه به صورت تمام وقت وچه به صورت تک درس در یک یا چند موسسه گذرانده است از 40 درصد کل واحد های دوره تجاوز کند .
تبصره :
انتخاب واحد دانشجو چه به صورت تکدرس و چه به صورت تمام وقت باید با اطلاع گروه آموزشی موسسه مبدأ و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد .
ماده 53
واحد هایی راکه دانشجوی میهمان در موسسه مقصد می گذارند، عیناً در کارنامه او در موسسه مبدأ ثبت می شود و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد .
ماده 54
مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان در هر صورت توسط موسسه مبدأ صادر خواهد شد.