خانه / قوانین و مقررات / دانشجوی ميهمان

دانشجوی ميهمان

شرايط عمومي :
ماده 49
در مواردي كه دانشجو به طور موقت ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد ، مي تواند با موافقت موسسات مبدأ و مقصد به عنوان دانشجوي ميهمان به طور موقت و براي مدت معين محل تحصيل خود را تغيير دهد .
ماده 50
ميهمان شدن دانشجو در يك موسسه مشروط بر اين است كه دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در موسسه مبدأ گذارنده باشد .
ماده 51
ميهمان شدن دانشجو در يك موسسه براي گذراندن يك يا چند درس به صورت تكدرس با نظر موسسه مبدأ و موافقت موسسه مقصد بلامانع است.
ماده52
هر دانشجو در هر رشته مي تواند حداكثر يك نيمسال در دوره كارداني يا دو نيمسال در دوره كارشناسي، در يك موسسه به طور تمام وقت به صورت ميهمان تحصيل كند. در هر حال نبايد تعداد دروسي را كه دانشجو به صورت ميهمان چه به صورت تمام وقت وچه به صورت تك درس در يك يا چند موسسه گذرانده است از 40 درصد كل واحد هاي دوره تجاوز كند .
تبصره :
انتخاب واحد دانشجو چه به صورت تكدرس و چه به صورت تمام وقت بايد با اطلاع گروه آموزشي موسسه مبدأ و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد .
ماده 53
واحد هايي راكه دانشجوي ميهمان در موسسه مقصد مي گذارند، عيناً در كارنامه او در موسسه مبدأ ثبت مي شود و نمرات آنها در محاسبات ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور خواهد شد .
ماده 54
مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان در هر صورت توسط موسسه مبدأ صادر خواهد شد.