خانه / قوانین و مقررات / شرایط ورود و نام نویسی

شرایط ورود و نام نویسی

فصل اول : شرایط ورود ونام نویسی
شرایط ورود :


ماده 1 :
شرایط ورود به دوره های کاردانی ، کارشناسی ( پیوسته وناپیوسته) ،کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری عمومی پزشکی ، داروسازی ، دندانپزشکی و دامپزشکی اعم از دوره های روزانه وشبانه به شرح زیر است :
1- مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین ومقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی .
2- داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه از داخل یا خارج کشور مورد تأیید وزارت آموزش وپرورش (با توجه به نظام جدید آموزش متوسطه ) یا برابر آن برای آموزشهای حوزوی (مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ) و یا داشتن گواهینامه دوره کاردانی برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته که بر حسب مورد به تایید وزرات علوم تحقیقات و فناوری یا وزرات بهداشت درمان وآموزش پزشکی رسیده باشد .
3- پذیرفته شدن در آزمون ورودی.
4- سپردن تعهد خدمت براساس ضوابط و قوانین آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه ومقرراتی که از طریق مراجع ذیربط صادر می شود .
نام نویسی :
ماده 2
پذیرفته شدگان آزمون ورودی موظفند در مهلت هایی که توسط موسسه اعلام می شود برای نام نویسی و انتخاب واحد مراجعه نمایند. عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد .
ماده 3
دانشجو موظف است در هر نیمسال در زمانی که موسسه اعلام می کند برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی بدون اطلاع و عذر موجه در یک نیمسال تحصیلی به منزله انصراف از تحصیل است . در صورت تأ خیر یا عذر موجه حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل را درآن نیمسال ندارد. ولی آن نیمسال جزء مدت مجاز تحصیل وی محسوب می شود.
تبصره :
دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خود داری از نام نویسی با دلایل مستند به طور مکتوب در اولین ماه بعد از آغاز هر نیمسال تحصیلی به اداره آموزش موسسه اطلاع دهد .
منع تحصیل همزمان :
ماده 4
دانشجو در یک زمان حق نام نویسی وادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند موسسه را نخواهد داشت و در صورت تخلف از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخاب به تشخیص کمیسیون مرکزی موارد خاص وزرات متبوع ، محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می شود . دانشجو در این حال موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین شده به موسسه ذیربط بپردازد.