خانه / متفرقه / قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

* نکات مهم و قابل توجه دانشجویان

مقررات زیر قسمت هایی از آیین نامه آموزشی  دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب جلسه ۹۳۳ مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۷۶ میباشد که مجموعه ضوابط ومقررات مصوب حاکم بر آموزش عالی کشور است که با هدف ایجاد هماهنگی در فعالیتهای آموزشی مؤسسات آموزش عالی وبه منظور ارتقاء کیفیت آموزشی تدوین یافته است.

 آئین نامه مقررات آموزشی

فصل اول : شرایط ورود ونام نویسی

فصل دوم : نظام آموزشی

فصل سوم : واحد های درسی ، طول مدت تحصیل وتعداد واحد ها

فصل چهارم :حضور وغیاب

فصل پنجم : حذف واضافه

فصل ششم : ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

فصل هفتم : مرخصی تحصیلی وانصراف از تحصیل

فصل هشتم : انتقال

فصل نهم :دانشجوی میهمان

فصل دهم :تغییر رشته

فصل یازدهم : پذیرش واحد های درسی