خانه / متفرقه / مراحل و مدارک لازم برای فراغت از تحصیل:

مراحل و مدارک لازم برای فراغت از تحصیل:

 ۱- ارائه کارت دانشجویی(درصورت مفقود بودن از قبل باید المثنی صادر گردد.)

۲- حصول اطمینان از وصول تاییدیه تحصیلی مقاطع قبلی توسط این موسسه حداکثر یکسال بعد از ثبت نام اولیه.

۳- تکمیل پرونده آموزشی قبل از اقدام به فراغت از تحصیل از نظر مدارک(عکس، کپی شناسنامه، کارت ملی، …)

۴- توجه به بدهی های مالی

۵- ارائه تسویه حساب (مهر و امضاشده) از محل انجام پروژه پژوهشی مربوط به پایان نامه