خانه / قوانین و مقررات / مرخصی تحصيلی وانصراف از تحصيل

مرخصی تحصيلی وانصراف از تحصيل

مرخصي تحصيلي :
ماده 33
دانشجو مي تواند در هر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسي براي 2 نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند .
تبصره :
مدت مرخصي تحصيلي جزء حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود .
ماده 34
تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي هر نيمسال توسط دانشجو به اداره آموزش موسسه تسليم گردد.
تبصره :
اداره آموزش موظف است پس از كسب نظر از گروه آموزشي ذيربط قبل از اتمام مهلت نام نويسي موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را به وي ابلاغ كند .
تذكر :
دانشجو در نيمسالي كه از مرخصي استفاده مي نمايد موظف است شهريه ثابت آن نيمسال را بپردازد .
انصراف از تحصيل :
ماده 35
ترك تحصيل بدون اجازه موسسه محل تحصيل انصراف از تحصيل محسوب مي شود و دانشجوي منصرف از تحصيل حق ادامه تحصيل ندارد.
تبصره :
در موارد استثنايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند بايد دلايل آن را حداقل يك ماه قبل از پايان همان نيمسال به موسسه ارائه دهد . در صورت تأييد موجه بودن ترك تحصيل توسط موسسه آن نيمسال جزء مرخصي تحصيلي دانشجو محسوب مي شود .
ماده 36
دانشجويي كه بخواهد از تحصيل منصرف شود بايد درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش موسسه تسليم نمايد. اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار در فاصله يك ماه از تاريخ درخواست تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد. پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصيل در آن دوره را ندارد.
تبصره 1 :
دانشجوي منصرف از تحصيل موظف است به كليه تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است عمل كند .
تبصره 2 :
تحصيل مجدد دانشجوي منصرف از تحصيل موكول به شركت و قبولي در آزمون سراسري براساس ضوابط مربوط است .

تذكر :
در صورتي كه دانشجويی از تحصيل منصرف شود موظف است علاوه بر تسويه حساب كليه نيمسال هاي تحصيلي كه مشغول به تحصيل آن بوده است، هزينه انصراف معادل شهريه ثابت و متغير يك نيمسال رابپردازد.