خانه / قوانین و مقررات / نظام آموزشی

نظام آموزشی

تعریف واحد درسی :


ماده 5
آموزش در تمام موسسات کشور مبتنی بر نظام واحدی است. در نظام واحدی ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس به همان درس محدود است. هر واحد درسی مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به صورت نظری 16 ساعت عملی (آزمایشگاهی ) 32 ساعت کارگاهی (یا عملیات میدانی) 48 ساعت کارآموزی و کارورزی (یا کار در عرصه ) 64 ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود . در مورد رشته هایی که دارای پروژه هستند مدت اجرای پروژه متناسب با واحد آن توسط استاد مربوطه تعیین می شود .

 ماده 6 : سال تحصیلی
هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی ودر صورت لزوم یک دوره تابستانی است و هر نیمسال تحصیلی شامل 16 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته، آموزش است .

تبصره :
مدت امتحانات پایانی نیمسال یا پایان دوره تابستان جزء مدت آموزش محسوب نمی شود .