خانه / قوانین و مقررات / نظام آموزشی

نظام آموزشی

تعريف واحد درسي :


ماده 5
آموزش در تمام موسسات كشور مبتني بر نظام واحدي است. در نظام واحدي ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس به همان درس محدود است. هر واحد درسي مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به صورت نظري 16 ساعت عملي (آزمايشگاهي ) 32 ساعت كارگاهي (يا عمليات ميداني) 48 ساعت كارآموزي و كارورزي (يا كار در عرصه ) 64 ساعت در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي شود . در مورد رشته هايي كه داراي پروژه هستند مدت اجراي پروژه متناسب با واحد آن توسط استاد مربوطه تعيين مي شود .

 ماده 6 : سال تحصيلي
هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي ودر صورت لزوم يك دوره تابستاني است و هر نيمسال تحصيلي شامل 16 هفته و هر دوره تابستاني شامل 6 هفته، آموزش است .

تبصره :
مدت امتحانات پاياني نيمسال يا پايان دوره تابستان جزء مدت آموزش محسوب نمي شود .