خانه / اخبار / انتصاب جناب آقای دکتر مطلبی به ریاست پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران

انتصاب جناب آقای دکتر مطلبی به ریاست پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران