خانه / چهارچوب ارایه دروس کارشناسی ارشد و دروس اساتید مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 97-96

چهارچوب ارایه دروس کارشناسی ارشد و دروس اساتید مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 97-96

چهارچوب ارایه دروس کارشناسی ارشد

نیم سال سکشن روز های تدریس
 

 

اول

اول پنج هفته پیاپی پنج شنبه ها و جمعه ها تدریس و امتحان – هفته ششم فرجه
دوم پنج هفته پیاپی پنج شنبه ها و جمعه ها تدریس و امتحان – هفته ششم فرجه
سوم پنج هفته پیاپی پنج شنبه ها و جمعه ها تدریس و امتحان – هفته ششم فرجه
 

 

دوم

چهارم پنج هفته پیاپی پنج شنبه ها و جمعه ها تدریس و امتحان – هفته ششم فرجه
پنجم پنج هفته پیاپی پنج شنبه ها و جمعه ها تدریس و امتحان – هفته ششم فرجه
ششم پنج هفته پیاپی پنج شنبه ها و جمعه ها تدریس و امتحان – هفته ششم فرجه

دروس اساتید مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 97-96

نام استاد مرتبه علمی نام دروس
دکتر محمدرضا زمانی استاد مهندسی ژنتیک- بیوتکنولوژی- قارچ شناسی پیشرفته- زیست فناوری قارچ- مباحثی در مهندسی ژنتیک- اصول کشت سلول و بافت جانوری-اصول کشت سلول و بافت گیاهی
دکتر محمدحسین صنعتی استاد ژنتیک سرطان- ژنتیک انسان
دکتر باقر یخچالی استاد ژنتیک پروکاریوتها- زیست فناوری میکروبی- فرایندهای تنظیمی- مهندسی ژنتیک پروکاریوتها- فیزیولوژی میکروارگانیسم ها
دکتر مصطفی مطلبی استاد ساختار ماکرومولکول های زیستی – زیست شناسی مولکولی پیشرفته- ژنتیک مولکولی- مهندسی ژنتیک یوکاریوتها
دکترسید مسعود هوشمند دانشیار ژنتیک بالینی
دکتر سید علی صفا فاطمی دانشیار فناوری تخمیر
دکتر ایوب آرپنائی دانشیار زیست مواد – اصول نانوفناوری- علوم ومهندسی سطح- کاربردهای نانو فناوری
دکتر سعید امین زاده استادیار آنزیم شناسی
دکتر مهران میراولیایی دانشیار بیوفیزیک سلولی- تنظیم متابولیسم- آنزیم شناسی
دکترعلیرضا منصوریان استادیار بیوانفورماتیک – روش ها در زیست فناوری- روش پژوهش و طراحی آزمایش- طراحی آزمایش و آنالیز آماری داده ها
 دکترپژمان شیخ الاسلامی نسب استادیار زیست حس گرها
دکتر سمانه شاهرخ استادیار روش ها در میکروبیولوژی- فیزیولوژی میکروارگانیسم ها – بوم شناسی- ایمنی شناسی
دکتر مسعود سهیلی استادیار سلول های بنیادی و کاربرد آنها- ژنومیک
دکترپریسا پژوه نیا استادیار رده بندی میکروارگانیسم ها- ویروس شناسی پیشرفته
دکتر مرتضی اسکری دانشیار سموم میکروبی- ایمونوبیولوژی- میکروبیولوژی عمومی- ایمونو ژنتیک
دکتر فاطمه حیدریان استادیار مباحثی در بیوشیمی- هورمون های گیاهی- بیوشیمی پیشرفته
دکتر دینا ظهرابی استادیار روش پژوهش و حل مسأله- بیوشیمی هورمون ها- اصول پژوهش و فناوری
دکتر عزیزه اسدزاده استادیار تنظیم متابولیسم- روش های بیوشیمی- بیوشیمی چربی ها و قندها- بیوشیمی پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک- بیوتکنولوژی پروتئین
دکتر زهرا زمانزاده استادیار اصول روش های زیست شناسی سلولی و مولکولی- زیست شناسی سلولی پیشرفته- ژنتیک جمعیت تکمیلی