میزان شهریه تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی در سال تحصیلی 91 - 1390  (به ریال)

( مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری )

 

تذکر: مبالغ شهریه مندرج در جدول ذیل برای ورودی های سال 1390 بوده و در سالهای آتی دریافت شهریه از کلیه دانشجویان مطابق شهریه اعلام شده از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

 

گروه

مقطع

شهریه ثابت

عمومی

پایه نظری

اصلی و تخصصی

نظری عملی

آزمایشگاهی عملی

 (2 ساعته)

زمایشگاهی عملی

 (3 ساعته)

کارورزی

پروژه/پایان نامه

علوم پایه

کارشناسی

ارشد

3000000 --- --- 500000 --- --- --- --- 1500000
علوم پایه

کارشناسی

1875000

84700

117700

134200

170500

242000

--- --- ---
علوم پایه

کاردانی

1710000

84700

117700

134200

170500

242000

---

255200

---
کشاورزی
و منابع طبیعی

کارشناسی

ناپیوسته

1820000 77000 106700 122100 151800 215600 242000 227700 272800

 

مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودی سالهای قبل از 1390 هیچ افزایشی نداشته و میزان شهریه متغیر این دانشجویان 10% نسبت به سال تحصیلی 90-89 افزایش خواهد یافت.


 

میزان شهریه تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی در سال تحصیلی 90 - 1389  (به ریال)

( مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری )

 

تذکر: مبالغ شهریه مندرج در جدول ذیل ( به ریال) برای ورودی های سال 1389 بوده و در سالهای آتی دریافت شهریه از کلیه دانشجویان مطابق شهریه اعلام شده از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

 

 گروه علوم پایه

مقطع

شهریه ثابت

عمومی

پایه نظری

اصلی و تخصصی

نظری عملی

آزمایشگاهی عملی

 (2 ساعته)

آزمایشگاهی عملی

 (3 ساعته)

کارورزی

پروژه

کارشناسی 1375000 77000 107000 122000 155000 220000 242000 232000 275000
کاردانی 1210000 77000 107000 122000 155000 220000 242000 232000 275000

 

 

 


 

 

 

 

میزان شهریه تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی در سال تحصیلی 89 -1388 (به ریال)

( مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری )

 

تذکر: مبالغ شهریه   مندرج در جدول ذیل ( به ریال) برای ورودی های سال 1388 بوده و در سالهای آتی دریافت شهریه از کلیه دانشجویان مطابق شهریه اعلام شده از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

 

 گروه علوم پایه

 

مقطع

شهریه ثابت

عمومی

پایه نظری

اصلی و تخصصی

نظری عملی

آزمایشگاهی عملی

 (2 ساعته)

آزمایشگاهی عملی

 (3 ساعته)

کارورزی

پروژه

کارشناسی 1375000 77000 107000 122000 155000 220000 242000 232000 275000
کاردانی 1210000 77000 107000 122000 155000 220000 242000 232000 275000

 


 

میزان شهریه تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی در سال تحصیلی 88 -1387 (به ریال)

( مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری )

 

تذکر: مبالغ شهریه   مندرج در جدول ذیل ( به ریال) برای ورودی های سال 1387 بوده و در سالهای آتی دریافت شهریه از کلیه دانشجویان مطابق شهریه اعلام شده از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

 

 گروه علوم پایه

 

مقطع

شهریه ثابت

عمومی

پایه نظری

اصلی و تخصصی

نظری عملی

آزمایشگاهی عملی

 (2 ساعته)

آزمایشگاهی عملی

 (3 ساعته)

کارورزی

پروژه

کارشناسی

 1250000

 70000

97000

111000

140000

200000

220000

210000

250000

کاردانی

1100000

70000

97000

111000

140000

200000

220000

210000

250000