خانه / تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال اول 1399-1400برای ورودی های مختلف به شرح ذیل اعلام میگردد:

انتخاب واحد دانشجویان ورودی 96 و ماقبل : 99/05/25
انتخاب واحد دانشجویان ورودی 97 : 99/05/26
انتخاب واحد دانشجویان ورودی 98 : 99/05/27

!! تذکر مهم امور مالی !!
مبلغ علی الحساب برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی 8.000.000 ریال می باشد که باید به صورت اینترنتی قبل از انتخاب واحد پرداخت گردد تا دانشجو مجاز به انتخاب واحد شود .