خانه / گزارش دفاعیات فارغ التحصیلان / جلسه دفاعیه خانم فریدونی

جلسه دفاعیه خانم فریدونی

خانم نسیبه فریدونی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سلولی مولکولی در تاریخ 19/11/96 از پایان نامه خود تحت عنوان:
کلونینگ و بهینه سازی بیان و سنجش فعالیت بیولوژیک زیر واحد اندونوکلئازی آنزیم محدودگر EcoR1 در میزبانی باکتریایی اشریشیاکلی
به راهنمایی جناب آقای دکتر فتحی و دکتر محمدحسین صنعتی
با موفقیت دفاع نمودند.

مؤسسه آموزش عالی نوردانش این موفقیت را به خانم فریدونی تبریک گفته و آرزوی توفیق و سلامت برای ایشان آرزومند است.
روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی نوردانش