خانه / قوانین و مقررات / حذف واضافه

حذف واضافه

ماده 17
دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي فقط در مهلتي، كمتر از دو هفته پس از شروع نيمسال تحصيلي، حداكثر دو درس ديگر انتخاب يا دو درس انتخابي خود را حذف كند و يا دو درس انتخابي خود را با دو درس ديگر جابجا كند. مشروط بر آنكه تعداد واحدهاي انتخابي وي از حد مقرر تجاوزنكند .

تذكر :
به دانشجوياني كه در مهلت حذف واضافه بخشي يا تمام واحد هاي انتخابي خود را حذف نمايند فقط شهريه متغير واحدهاي حذف شده مسترد خواهد شد ودر صورت حذف واحد ها پس از مهلت مقرر حذف و اضافه شهريه متغير نيز برگشت داده نخواهد شد .
ماده 18
حذف اضطراري
در صورت اضطرار، دانشجو مي تواند تا 5 هفته مانده به پايان نيمسال تحصيلي، فقط يكي از درسهاي نظري خود را با تأييد گروه آموزشي مربوط حذف كند مشروط براينكه اولاً غيبت دانشجو درآن درس بيش از سه شانزدهم مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانياً تعداد واحد هاي باقيمانده وي از 12 واحد كمتر نشود.
تذكر :
به دانشجوياني كه بصورت اضطراري تنها يكي از درسهاي نظري خود را حذف نمايند هيچگونه شهريه اي اعم از ثابت و متغير مسترد نخواهد شد .
ماده 19
حذف كليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسال تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي موسسه دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد. در اين صورت نيمسال مزبور جزء حداكثر مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد .

تذكر :
درصورت حذف نيمسال هيچگونه شهريه اعم از ثابت يا متغير مسترد نخواهد شد.