خانه / رشته های کارشناسی / زیست شناسی – علوم گیاهی

زیست شناسی – علوم گیاهی

کارفرمایان احتمالی فارغ التحصیلان رشته گیاه شناسی

 vدانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی گیاهی

vموزه ها

vباغ نباتات و هرباریوم ها

vسازمان جنگلبانی

vمؤسسه های دولتی

vمشاور شرکت هایی که دررابطه با محیط زیست کار می کنند

vداروسازی ها، صنایع غذایی، مؤسسات تولید بذر و گیاه، تولید کنندگان درختان میوه و شرکت های بیوتکنولوژی

vمؤسسات ناظر بر فعالیت های زیست محیطی و بیو تکنولوژی

vپارک های ملی، شهرداری ها برای فضای سبز

vگلخانه داران

vوزارت جهاد کشاورزی

vسازمان محیط زیست

vسازمان مراتع و جنگل ها

vبخش کشاورزی خصوصی

 سر فصل دروس دانشجویان ورودی سالهای 89 تا 91

سر فصل دروس دانشجویان ورودی سال 92