خانه / متفرقه / قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

* نکات مهم و قابل توجه دانشجویان

مقررات زير قسمت هايي از آيين نامه آموزشي  دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب جلسه 933 مورخ اردیبهشت ماه 1376 ميباشد كه مجموعه ضوابط ومقررات مصوب حاكم بر آموزش عالي کشور است که با هدف ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي آموزشي مؤسسات آموزش عالي وبه منظور ارتقاء کیفیت آموزشی تدوين يافته است.

 آئین نامه مقررات آموزشی

فصل اول : شرايط ورود ونام نويسي

فصل دوم : نظام آموزشي

فصل سوم : واحد هاي درسي ، طول مدت تحصيل وتعداد واحد ها

فصل چهارم :حضور وغياب

فصل پنجم : حذف واضافه

فصل ششم : ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو

فصل هفتم : مرخصي تحصيلي وانصراف از تحصيل

فصل هشتم : انتقال

فصل نهم :دانشجوي ميهمان

فصل دهم :تغيير رشته

فصل يازدهم : پذيرش واحد هاي درسي