خانه / قوانین و مقررات / پذيرش واحد های درسی

پذيرش واحد های درسی

ماده 63
معادل سازي و پذيرش دروسي كه قبول شدگان آزمون سراسري قبلاً در موسسه ها با ديگر مقاطع تحصيلي گذرانده اند با رعايت شرايطي به شرح زير مجاز است .
1- دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد باشد .
2- موسسه قبلي و مدارك تحصيلي آن مورد تأييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري يا وزرات بهداشت درمان وآموزش پزشكي باشد .
3- تحصيل دانشجو در موسسه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي باشد .
4- محتواي آموزشي دروس گذرانده دانشجو با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي اشتراك محتوايي داشته و نمره هر يك از دروس از 12 كمتر نباشد .
تبصره 1 :
معادل سازي و پذيرفتن دروس توسط گروه هاي آموزشي ذيربط در موسسه پذيرنده انجام مي شود .
تبصره 2 :
نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نمي شود ولي در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب خواهد شد .
تبصره 3 :
به ازاي هر 20 واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو يك نيمسال تحصيل از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي كاسته مي شود .
فراغت از تحصيل :
ماده 64
دانشجويي كه كليه واحد هاي درسي يكي از دوره هاي كارداني، كارشناسي ناپيوسته وكارشناسي پيوسته را طبق برنامه مصوب وبراساس مقررات اين آيين نامه با موفقيت گذرانده باشد فارغ التحصيل آن دوره شناخته مي شود .
تبصره :
تاريخ فراغت از تحصيل روزي است كه آخرين نمره درسي دانشجو توسط استاد به آموزش موسسه تحويل مي شود .
مدارك مورد نياز براي فراغت از تحصيل :
دانشجوی گرامی :

به منظور تسریع در صدور گواهی فراغت از تحصیل، خواهشمند است نسبت به انجام موارد 1 و2( بلافاصله بعد از شروع تحصیل) و موارد 3 الی 6 (به محض اتمام واحدهای درسی دوره) اقدام نمایید. بدیهی است در صورت عدم توجه  و پیگیری  و یا نقص مدارک ذیل، مسئولیت پیامدهای ناشی از تاخیر در انجام مراحل فراغت از تحصیل به عهده دانشجو می باشد.
1 )  درخواست تاییدیه دیپلم متوسطه نظام قدیم یا دوره پیش دانشگاهی از اداره کل آموزش و پرورش محل اخذ مدارک فوق به نشانی دقیق پستی موسسه و ارایه رسید آن به اداره خدمات آموزشی موسسه جهت درج در پرونده تحصیلی. ضمناً پیگیری وصول تاییدیه دیپلم به عهده دانشجو است.

2 ) پیگیری وصول مدارک تحصیلی و ریز نمرات تایید شده (مربوط به دانشجویان انتقالی)

3 ) درخواست کارنامه کلی تحصیلی از آموزش موسسه مربوط.

4 ) دریافت فرمهای تطبیق واحد از آموزش موسسه مربوط.

5 ) بررسی کارنامه تحصیلی و تکمیل فرم تطبیق واحد توسط دانشجو و سپس تایید فرم تطبیق واحد و کارنامه تحصیلی توسط مدیر محترم گروه آزمایشی.

6 ) ارایه مدارک ذیل به اداره دانش آموختگان:

الف) اصل مدارک دوره پیش دانشگاهی و دیپلم سه ساله نظام جدید، یا اصل مدرک دیپلم نظام قدیم.

ب) چهار قطعه عکس جدید در ابعاد 4*3 تمام رخ و پشت نویسی شده (فقط نام ونام خانوادگی ، عنوان رشته و شماره دانشجویی نوشته شود).

ج) اصل برگ تسویه حساب با قسمتهای مختلف موسسه.

د) اصل برگ تسویه حساب با کتابخانه ها و سازمانهای خارج از موسسه (در صورت دریافت معرفی نامه)

ه) اصل کارت دانشجویی.

تذکرات مهم :

· نظر به اینکه دانش آموختگان ذکوری که در مدت تحصیل از معافیت تحصیلی استفاده نموده اند، جهت معرفی به حوزه نظام وظیفه از تاریخ فارغ التحصیلی تا حداکثر 6 ماه فرصت دارند، لذا این دانشجویان موظفند بلافاصله پس از اتمام واحدهای مصوب نسبت به تسویه حساب اقدام نمایند، در غیر اینصورت با غیبت در خدمت نظام وظیفه مواجه خواهند شد.

 

· سوابق تحصیلی دانش آموختگان پس از دریافت اصل گواهی موقت پایان تحصیل پس از یک ماه به اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می گردد و قبل از آن هیچگونه مدرک و یا ریز نمراتی توسط وزارت مذکور قابل تایید نخواهد بود.

 

· دانش آموختگان مشمول پس از اتمام خدمت می توانند با ارایه اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم و یا گواهی اتمام خدمت، اصل و تصویر مدرک دیپلم نظام قدیم و یا پیش دانشگاهی و چهار قطعه عکس جدید، جهت صدور اصل گواهی موقت پایان تحصیلی اقدام نمایند.