خانه / اخبار / کد رشته های کارشناسی ارشد مؤسسه غیرانتفاعی نوردانش میمه

کد رشته های کارشناسی ارشد مؤسسه غیرانتفاعی نوردانش میمه

مؤسسه آموزش عالی نوردانش میمه برای سال تحصیلی 1399-1400 از طریق آزمون سراسری در رشته های ذیل دانشجو می پذیرد:

دوره تحصیلی کد محل

تحصیل

نام دانشگاه عنوان رشته ظرفیت پذیرش نیمسال
اول

 

دوم
غیر انتفاعی 18026 مؤسسه غیرانتفاعی نوردانش میمه ریز زیست فناوری 20
غیر انتفاعی 18066 مؤسسه غیرانتفاعی نوردانش میمه ژنتیک 20
غیر انتفاعی 18113 مؤسسه غیرانتفاعی نوردانش میمه میکروبیولوژی گرایش زیست شناسی میکروب های بیماری زا 20
غیر انتفاعی 18178 مؤسسه غیرانتفاعی نوردانش میمه بیوشیمی 20
غیر انتفاعی 18216 مؤسسه غیرانتفاعی نوردانش میمه زیست فناوری گرایش میکروبی 20
غیر انتفاعی 19100 مؤسسه غیرانتفاعی نوردانش میمه زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی و تکوینی 20
غیر انتفاعی 25628 مؤسسه غیرانتفاعی نوردانش میمه بیوتکنولوژی کشاورزی 5