خانه / محمدجواد کمال (صفحه 10)

محمدجواد کمال

جلسه دفاع آقای سعید دیندارلو

آقای سعید دیندارلو دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک در تاریخ 18/11/96 از پایان نامه خود تحت عنوان: بررسی اثر ماده AZ191 بعنوان مهار کننده زن DYRK1B در مهار ادیپوژنیز در یلول های بنیادی مزانشیمی جدا شده از چربی اسنان به کمک بیان ژن PEX14 به راهنمایی جناب آقای دکتر دیانت …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه خانم چرخ آبی

خانم اسماء چرخ آبی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی در تاریخ 19/11/96 از پایان نامه خود تحت عنوان: همسانه سازی و بیان لیپاز نو ترکیب پروتئوس در اشرشیا کولای به راهنمایی جناب آقای دکتر قائدی و دکتر یخچالی با موفقیت دفاع نمودند. مؤسسه آموزش عالی نوردانش این موفقیت را به …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه خانم فریدونی

خانم نسیبه فریدونی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سلولی مولکولی در تاریخ 19/11/96 از پایان نامه خود تحت عنوان: کلونینگ و بهینه سازی بیان و سنجش فعالیت بیولوژیک زیر واحد اندونوکلئازی آنزیم محدودگر EcoR1 در میزبانی باکتریایی اشریشیاکلی به راهنمایی جناب آقای دکتر فتحی و دکتر محمدحسین صنعتی با موفقیت دفاع …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه خانم موسوی

خانم نرجس سادات موسوی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک در تاریخ 19/11/96 از پایان نامه خود تحت عنوان: بررسی تغییرات rs28399504 و rs41291556 و rs5637013 در ژن CYP2C19 برای بررسی شیوع آن در رابطه با مهارکننده های پمپهای پروتونی به راهنمایی جناب آقای دکتر هوشمند با موفقیت دفاع نمودند. مؤسسه …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه خانم عفراوی

خانم مهری عفراوی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری در تاریخ 19/11/96 از پایان نامه خود تحت عنوان: بررسی میزان بیان miR-140-5p بر روی ژن sorting Nexin 2 در نمونه های بیماری مالتیپل اسکلروزیس به راهنمایی جناب آقای دکتر فغانی با موفقیت دفاع نمودند. مؤسسه آموزش عالی نوردانش این موفقیت …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه خانم غزاله عرب زاده

خانم غزاله عرب زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک در تاریخ 19/11/96 از پایان نامه خود تحت عنوان: بررسی میزان بیان Micro RNA-92a-1 در خون بیماران ام اس و مقایسه با افراد کنترل سالم به راهنمایی جناب آقای دکتر محمدحسین صنعتی با موفقیت دفاع نمودند. مؤسسه آموزش عالی نوردانش این …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه خانم صالحی

خانم طیبه صالحی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک در تاریخ 19/11/96 از پایان نامه خود تحت عنوان: بررسی تغییرات rs1080985 و rs3892097 در ژن CYP2D6*2/2*4 برای بررسی شیوع آن در رابطه با متابولیسم متوپرولول به راهنمایی جناب آقای دکتر هوشمند و دکتر احدی با موفقیت دفاع نمودند. مؤسسه آموزش عالی …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه خانم شجاعی

خانم معصومه شجاعی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی در تاریخ 19/11/96 از پایان نامه خود تحت عنوان: بررسی تغییرات rs10889353 در ژن ANGPTL3 و rs7557067 در ژن APOB جهت پی بردن به ارتباط برای پیدا نمودن مارکرهای مربوط به تری گلیسیرید بالا به راهنمایی جناب آقای دکتر سید مسعود هوشمند …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه خانم سوهان فروشان

خانم عاطفه سوهان فروشان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک در تاریخ 19/11/96 از پایان نامه خود تحت عنوان: بررسی بیان miRNA 18-A در بیماری ام اس و مقایسه با افراد کنترل سالم به راهنمایی جناب آقای دکتر محمدحسین صنعتی با موفقیت دفاع نمودند. مؤسسه آموزش عالی نوردانش این موفقیت را …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه خانم سولماز زائری

خانم سولماز زائری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک در تاریخ 19/11/96 از پایان نامه خود تحت عنوان: بررسی تغییرات rs4244285,rs4986893,rs12248560 در ژن cyp2c19 برای بررسی شیوع آن در رابطه با مهار کننده های پمپ پروتونی به راهنمایی جناب آقای دکتر هوشمند با موفقیت دفاع نمودند. مؤسسه آموزش عالی نوردانش این …

ادامه نوشته »