خانه / تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۷-۹۸ برای ورودی های مختلف به شرح ذیل اعلام میگردد:

انتخاب واحد دانشجویان ورودی ۹۴ ۹۷/۰۵/۱۳
انتخاب واحد  دانشجویان ورودی ۹۵ ۹۷/۰۵/۱۴
انتخاب واحد  دانشجویان ورودی ۹۶ ۹۷/۰۵/۱۵
تاریخ شروع کلاسها ۹۷/۰۶/۲۴
حذف و اضافه ۱۴-۱۵-۱۶ مهرماه ۹۷
حذف اضطراری ۱۷-۱۸ آذر ماه ۹۷
تاریخ پایان کلاسها ۹۷/۱۰/۰۶
تاریخ شروع امتحانات ۹۷/۱۰/۰۸