خانه / تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

انتخاب واحد دانشجویان ورودی ۹۴ ۱۳/۱۱/۹۷
انتخاب واحد  دانشجویان ورودی ۹۵ ۱۴/۱۱/۹۷
انتخاب واحد  دانشجویان ورودی ۹۶ ۱۵/۱۱/۹۷
انتخاب واحد  دانشجویان ورودی ۹۷ ۱۶/۱۱/۹۷
تاریخ شروع کلاسها ۱۷/۱۱/۹۷
حذف و اضافه       ۴و  ۵  و۶ و ۷ اسفند ۹۷
حذف اضطراری ۲۸-۲۹ اردیبهشت ۹۸
تاریخ پایان کلاسها ۱۷/۰۳/۹۸
تاریخ شروع امتحانات ۱۸/۰۳/۹۸