خانه / تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

انتخاب واحد  دانشجویان ورودی 95 و ماقبل
13 بهمن 98
انتخاب واحد  دانشجویان ورودی 96
14 بهمن 98
انتخاب واحد  دانشجویان ورودی 97 و 98
15  و 16 بهمن 98
تاریخ شروع کلاسها
19بهمن   98
حذف و اضافه  دانشجویان ورودی 95 و ماقبل
4 اسفند 98
حذف و اضافه  دانشجویان ورودی 96
حذف و اضافه  دانشجویان ورودی 97
حذف و اضافه  دانشجویان ورودی 98
حذف اضطراری
 5 اسفند 98
6 اسفند 98
7 اسفند 98
28و29 اردیبهشت 99
تاریخ پایان کلاسها
16 خرداد 99
تاریخ شروع امتحانات
17 خرداد 99