خانه / تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

انتخاب واحد دانشجویان ورودی 94 13/11/97
انتخاب واحد  دانشجویان ورودی 95 14/11/97
انتخاب واحد  دانشجویان ورودی 96 15/11/97
انتخاب واحد  دانشجویان ورودی 97 16/11/97
تاریخ شروع کلاسها 17/11/97
حذف و اضافه       4و  5  و6 و 7 اسفند 97
حذف اضطراری 28-29 اردیبهشت 98
تاریخ پایان کلاسها 17/03/98
تاریخ شروع امتحانات 18/03/98