خانه / تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

انتخاب واحد  دانشجویان ورودی 95 و ماقبل 12 و 13 مرداد 98
انتخاب واحد  دانشجویان ورودی 96 14 و 15مرداد 98
انتخاب واحد  دانشجویان ورودی 97 16 و 17 مرداد 98
تاریخ شروع کلاسها 24 شهریور  98
تاریخ پایان کلاسها 06/10/98
تاریخ شروع امتحانات 07/10/98