• دکتر زمانی رئیس هیئت مؤسس
  • مراسم دانش آموختگی دانشجویان
  • جشن دانشجویی
   

اخبار و اطلاعیه های دانشگاه