خانه / دکتر باقر یخچالی

دکتر باقر یخچالی

مشخصات فردي

نام: باقر

نام خانوادگي: يخچالي

رتبه علمي دانشگاهي: استاد

تلفن:

نمابر: 44580395

Email: bahar@nigeb.ac.ir

سوابق آموزشي

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

دانشگاه

سال فارغ التحصيلي

کشور

ليسانس

زيست شناسي

تهران

1358

ايران

فوق ليسانس

ميکروبيولوژي

تهران

1365

ايران

دکترا

ميکروبيولوژي (مهندسي ژنتيک)

آدلايد

1375

استراليا

سوابق كاري

عنوان شغل

محل خدمت

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

هيئت علمي

هيئت علمي

 

 

پژوهشگاه صنعت نفت

پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک

1364

1375

1370

تاکنون

سوابق تدريس

عنوان تدريس و مشاوره

محل

از

تا

دروس: ژنتيک، ژنتيک مولکولي، مهندسي ژنتيک، ژنتيک پروکاريوتها (ميکروبها، ريزموجودات خاکزي، عوامل بيماريزاي گياهي)، کاربردهاي مهندسي ژنتيک و بيوتکنولوژي مولکولي

در دانشگاههاي: تهران، شهيد بهشتي، تربيت مدرس، علم و صنعت، زنجان، بوعلي همدان، تبريز، رازي و شاهد

1375

تا کنون


مقالات علمي پژوهشي/ISI

عنوان تاليف و تحقيق

عنوان ناشر

نويسندگان

سال انتشار

محل نشر

(پيوست)

سمينار/كنگره برگزار شده

عنوان همايش

محل همايش

سال همايش

پيوست

اختراعات و اكتشافات ثبت شده

عنوان اختراع

داخلي

خارجي

سال ثبت

محل ثبت

– ساخت Azotobacter vinelandii FY10 مهندسي شده به منظور بيان آنزيم ACC دآميناز

*

1388

اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي

طرحهاي پژوهشي تصويب شده /در دست اجرا/ اختتام يافته

عنوان طرح پژوهشي

زمان شروع

زمان پايان

محل اجراء

ساخت و بيان پروتئين هيبريد متشکل از
GM-CSF در E.coli و بررسي ايمني زايي آن

1375

1383

پژوهشگاه

ساخت پروتئين هيبريد مشتمل بر بخشي از گليکوپروتئين غير ساختماني NSP4 براي ايجاد ايمني در برابر عفونت روتاويروس

1376

1383

پژوهشگاه

توليد GM-CSF انساني نوترکيب

1379

1386

پژوهشگاه

بهينه سازي محيط و شرايط تخمير توليد پروتئاز قليايي توسط يک سويه باسيلوس ليکني فورميس در فرمانتور آزمايشگاهي براي کاربرد در صنايع شوينده (فاز 1)

1383

1386

پژوهشگاه

بهينه سازي محيط و شرايط تخمير توليد پروتئاز قليايي توسط يک سويه باسيلوس ليکني فورميس در فرمانتور آزمايشگاهي براي کاربرد در صنايع شوينده (فاز 2)

1387

1388

پژوهشگاه

کلونينگ، بيان و تخليص ليپاز باکتري سويه Bacillus Thermocatenulatus در مخمر
Pichia pastoris

1385

1388

پژوهشگاه

بهبود فرآيند توليد GM-CSF انساني نوترکيب براي توليد پروتئين دارويي مطلوب

1385

1388

پژوهشگاه

اصلاح ساختار تنظيمي اوپرون رمز کننده پيلي CS3 هيبريد جاذب فلزات سنگين (موظفي)

1386

1388

پژوهشگاه

دفاع از پايان نامه هاي ارشد/دكتري

عنوان پايان نامه

نام دانشجو

مقطع

 پايان نامه

تاريخ

شروع

تاريخ پايان

بررسي ارتباط تنظيم متابوليسم نيتروژن و حالت گذرا با توليد آلکالين پروتئاز خارج سلولي در يك سويه بومي Bacillus clausii به منظور افزايش توليد پروتئاز

عباس فرازمند

دکتري

1384

بيان آنتي ژن  Core هپاتيتC  و بررسي طراحي ليگاند آن

جعفر همت

دکتري

1384

علي اصغر دلدار

دکتري

1384

طراحي نرم افزاري يک پپتيد متصل شونده به کادميم و ساخت سيستم نمايش سطحي باکتريائي بر اساس پيلي CS3 براي حذف فلزات سنگين با حداکثر تمايل به کادميم

وجيهه اسکندري

دکتري

1387

در دست تدوين

سيما فرخ

دکتري

بيان آنزيم ليپاز نوترکيب باسيلوس ترموکاتنولاتوس در E. coli و مطالعه ساختاري آن با استفاده از روش هاي مهندسي پروتئين

 

علي اصغر کارخانه اي

دکتري

1384

1388

تعيين مسير متابوليکي تجزيه برخي ترکيبات رنگي آزو توسط قارچ فانروکت کريزوسپوريوم سويه787

نعيمه عنايت ضمير

دکتري

1386

1388

مقايسه ژنتيكي ايزوله‌هاي باليني سودوموناس آئروجينوزا جدا شده از عفونت‌هاي سوختگي

حسن سليمي

دکتري

1384

1388

كلون كردن ژن و بيان پروتئين VP2   از ويروس گامبورو در قارچ رشته اي Aspergillus niger

محمد عزيزي

دکتري

1387

کلونينگ و بيان آنتي بادي مونوکلونال انساني شده بر عليه گيرنده عامل رشد اپيدرمي 2 (HER2/neu) به روش مهندسي آنتي بادي

سودابه اکبر زاده شعر باف

دکتري

1387

بهينه سازي فرايند تخميري توليد مايکوفنوليک اسيد از پنيسيليوم بروي کامپکتوم با استفاده از روش هاي مهندسي متابوليک

فاطمه اردستاني

دکتري

1387

1389

بهبود سيستم ژنتيکي کد کننده پيلي هيبريد جذب کننده فلزات سنگين

صادق عظيم زاده جمالکندي

کارشناسي ارشد

1387

1388

شناسايي و تعيين خصوصيات ژن هاي گرانيل ترانس ترانسفراز و دي فسفو موالونات دکربوکسيلاز، دخيل در فرآيند بيوسنتز مايکوفنوليک اسيد در قارچ پني سيليوم بروي کامپکتوم

سميه محمديان

کارشناسي ارشد

1389

كلونينگ و بيان ليپاز مزوفيل بومي در ميزبان Pichia pastoris  و خالص سازي وتعيين خصوصيات آن

فتح اله احمدپور

کارشناسي ارشد

1389

زمينه پژوهشي:

–        نمايش سطحي پپتيد (پروتئين) در سطح باکتري

–        آنزيمهاي صنعتي

جوايز علمي كسب شده

عنوان جايزه علمي:

تاريخ اخذ جايزه:

Publications:

I- Persian

1-Yakhchali, B. Shahamat. M. Malekzadeh. F.1988. Evaluation of the antimicrobial activity of Nisin and Nitrite on Listeria monocytogenes. J of Science. University of Tehran. Vol: 16 pp: 46-55.

2- Amouzegar A.and Yakhchali, B. 1992, Investigation of the Effect of Sulfate- Reducing Bacteria on biological corrosion. Tahghigh. Buletin of the Research Institute of petroleum Industry, vol: 1, NO: 1 pp: 56-67.

3- Haydarian A. and B. Yakhchali, 1993. Sulfur- oxidizing Bacteria and their Role in petroleum Industry. Tahghigh, Bulletin of the Research institute of petroleum industry. Vol. l3, NO. 8: 28-38.

4- Besharati, H. Yakhchali, B. et al 2000. Identification of indigenous Thiobacillus strains of IRAN and their influence on decrease of soil pH. J of Soil and Water, Vol 12 No 7 PP:73-85.

5- Raheb, J and Yakhchali, B. 2001-2002. Genetic analysis of some indigenous desulfurising bacteria. Iranian Journal of Biology, Vol. 11, No. 3 &4:1-11.

6- Hosseini, A., Yakhchali B. and Dashtban, M. 2002 Construction and over-expression of a novel hybrid protein consisting of Rotavirus enterotoxin NSP4 and major subunit of CS3 pili, cstH::nsp4114-135 in E.coli. Iranian Journal of Biology, Spring-Summer, Vol 12, No.1 and 2, PP: 1-12.

7- Nowzari, N., Yakhchali, B., Rahbari, S., Moazeni.Jula, G.H. 2004. Identification of Eimeria spp isolated from poultry breeder farms in Iran by PCR. Vet. Med. Univ. Tehran. Vol. 59, No2: 1-6.

8- Naghdi, Sh., Raheb, J., Yakhchali, B., Aghaii moghadam, L. 2005. Cloning of desulfurization operon of 4s pathway in Pseudomonas aeroginosa. J of Science, University of Tehran. Vol. 30, No. 3: 381-392.

9- Jafary, H., Behboodi, B Sh., Dizaji, A., Yakhchali, B. 2005. Efficacity Comparative of Iranian rhGM-CSF with Traded Type on Colonogenesis in HL-60 and U-937 Cell Lines. J of Science, University of Tehran. Vol. 30, No. 3: 471-480.

10- Ataei, F. Ghanbarian, H. Zomorodipour, A. Yakhchali. B. 2005. Construction of a plasmid for expression of recombinant proteins under heat induction in Escherichia coli. Modarres, journal of medical science. Vol 8(1): 37-44.

11-Alikhani, H., Yakhchali, B., Antovan, H. 2007. Genetic Grouping of Certain Indigenous Rhizobial strains by 16S-23S IGS PCR-RFLP and Plasmid Profile. Iranian Journal of Biology. Vol 20 No 2: 233-246.

12- Khosravi H., Yakhchali. B. and Alikhani. 2009. Potential Evaluation of Some Native Rhizobia as Plant growth Promoting Bacteria and their Role on Decreasing of Stress Ethylene. Iranian Journal of Biology. 22(4):661-670.

13- Khosravi H., Alikhani H A and Yakhchali. B. 2008. Effect of ACC Deaminase Producing Rhizobium Strains on Growth of Wheat in Salinity Stress Conditions. Iranian Journal of Soil and Water research. Vol 39 No 1 pp:93-103.

14- Eskandari V., Yakhchali B and Minuchehr Z. 2010. In-silico prediction of permissive sites of CstH subunit of E. coli CS3 pili for insertion of foreign peptides. Iranian Journal of Biology. Vol 23 No 1: 73-84

 

II- English

1- Yakhchali B. and Manning P.A. 1996. Epitope Analysis of the CS3 Fimbrial Subunit of Human Enterotoxigenic Escherichia coli and the Construction of Novel CS3::ST and CS3::LT-B Immunogens. Behring Inst. Mitt. No. 98, 1-11.

2- Fatemi, S., Yakhchali, B. et al 2003. Selection of a suitable strain from recombinant Escherichia coli strains with the same genetic structure expressing periplasmic hGM-CSF. Journal of Bioscience and Bioengineering, Vol. 96, No. 6: 578-580.

3- Sharifi, Z., Yakhchali, B. et al, 2003. Expression of nonstructural glycoprptein NSP4 of SA11 Simian Rotavirus in Escherichia coli and production of antibody against it. Medical journal of the Islamic Republic of Iran, Vol. 17, No. 3: 217-224.

4- Khodabandeh, M., Yakhchali, B., Rahimi, M., Vaseli, N., Moghaddasi, Z., Zomorodipour, A., Deezagi, A and Sanati, M. H. 2003. Purification of large quantities of biologically active recombinant human growth hormone. Iranian Journal of Biotechnology, Vol. 1, No. 4:207-212.

5- Borjaliloo, S., Zomorodipour, A., Yakhchali, B and Shojai, S. 2003. Comparison of T7- and lac-based systems for the periplasmic expression of human granulocyte macrophage colony stimulating factor in Escherichia coli. Iranian Journal of Biotechnology, Vol. 1, No. 2:101-108.

6- Tabandeh, F., Yakhchali, B. et al 2004. Heat-induced production of human growth hormone by high cell density cultivation of recombinant Escherichia coli. Biotechnology Letter, Vol. 26: 245-250.

7- Zomorrodipour, A., Yakhchali B. et al, 2004. The over-expression of biologically active human growth hormone in a T5-based system in Escherichia coli, studing temperature effect. Journal of science, Islamic Republic of Iran, Vol. 15, No. 1: 1016-1104.

8- Fatemi, S., Towfighi-Darian, J., Yakhchali, B and Shojaosadati, S A, 2004. Media and Specific Growth Rate Selection for High-cell density Cultivation of Recombinant Escherichia coli Producing hGM-CSF in Fed-batch Process. Iranian Journal of Chemical Engineering, Vol. 1, No 1:47-56.

9- Tabandeh, F., Yakhchali, B., Shojaosadati, S A., Khodabandeh, M and Sanati, M. H. 2004. Growth kinetics and human growth hormone production of a heat-inducible recombinant Escherichia coli during batch fermentation. Iranian Journal of Science & Technology, Transaction A, Vol. 28, No. A1:11-17.

10- Ghanbarian, H., Zomorodipour, A., Ataei, F., Shojai, S and Yakhchali, B. 2004. Expression of Human Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor Under Heat-Induction in Escherichia coli. Journal of Science Islamic Republic of Iran. 15 (3): 203-210.

11- Nowzari, N. Dinparast Djadid, N. Rahbari, B, Yakhchali, B. Kazemi B. and Moazeni.Jula. G. 2005. Inter and intra-specific genetic variation of avian Eimeria isolated from Iran by random amplified polymorphic DNA – polymerase chain reaction. Veterinary parasitology. Vol. 128 (1-2):59-64.

12- Raheb, J., Naghdi, Sh., Karkhane, A., Yakhchali, B & Flint, K. 2005. Designing a new recombinant strain with additional copy number of DSZ cluster to enhance biodesulfurization activity in Pseudomonas aerugenosa ATCC 9027. Iranian Journal of Science & Technology, Transaction A. Vol 29, No A1:195-199.

13- Yakhchali, B., Dashtban, M., Shojai, S & Deezagi, A. 2005. Antibody Response against Escherichia coli Heat-Stable Enterotoxin Expressed as Fusion to hGM-CSF. International Journal of Molecular Medicine and Advance Sciences, 1(1):41-48.

 

14- Tabandeh, F., Shojaosadati, S A., Yakhchali, B., Khodabandeh, M and Sanati, M. H. 2005. Evaluation of heat induction strategy for recombinant human growth hormone expression in fed-batch fermentation. Iranian Journal of Biotechnology, Vol. 3, No. 1:24-30.

15- Saboury, A A., Kordbacheh, M., Sanati, M H., Mizani, F., Shamsipur, M., Yakhchali, B., Moosavi-Movahedi, A A. 2005. Thermodynamics of binding copper (II) ion by human growth hormone. Asian journal of chemistry. Vol. 17, No. 4: 2773-2782.

16- Shahali M., Yakhchali B., Zomorodipour A., Seyedena S. Y.2005. Expression and Secretion of Human Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating Factor using Escherichia coli enterotoxin I signal Sequence. Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran. 16(4): 327-332.

17- Sharifi, Z., yakhchali, B., Shahrabadi, M. S. 2005. Expression and one step purification of the full-length biologically active, NSP4 of human rotavirus Wa strain. International Journal of Molecular Medicine and Advance Sciences. Vol 1 No3: 206-212.

18- Saffar., B Yakhchali., B. Arbabi. M. 2005. Enhanced bioadsorption of cadmium and nickel by E. coli displaying a metal binding motif using CS3 fimbriae. Iranian Journal of Biotechnology. Vol 3. No 3: 180-185.

19- Ghane, M., Yakhchali, b., Khodabandeh, M. and Malekzadeh, F. 2006. Design, construction and expression of a synthetic B-interferon (IFN-B) gene in E. coli. Pakistan journal of Biological Sciences. Vpl 9(15): 2922-2626.

20- Saffar., B. Yakhchali., B. Arbabi M. 2007 Bioaccumulation of heavy metal ions by E. coli cells displaying hexahistidin peptide using a novel display system based on CS3 pili. Current microbiology. Vol 55:273-277.

21- Rastgar Jazii F., Karkhane A A., Yakhchali B., Fatemi S S and Deezagi A. 2007. A simplified purification procesure for recombinant human granulocyte macrophage- colony stimulating factor from periplasmic space of Escherichia coli. J of Chromatography B. 856:214-221.

22- Ghane, M., Yakhchali B. Khodabandeh, M. Expression of biologically active interferon beta using synthetic gene.2008 Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran. 19(3):203-209.

23- Ghaemi Oskouie., S F. Tabandeh., F Yakhchali., B. Eftekhar. F. 2007 Enhancement of alkaline protease production by Bacillus clausii using Taguchi experimental design. African journal of Biotechnology. Vol 6(22): 2559-2564

24. – Ghaemi Oskouie., S F. Tabandeh., F. Yakhchali., B. Eftekhar. F. 2008 Response surface optimization of medium composition for alkaline protease production by Bacillus clausii. Biochemical Engineering Journal. 39:37-42.

25- Morabbi Heravi, K. Eftekhar, F. Yakhchali, B and Tabandeh. F. 2008. Isolation and Identification of a Lipase Producing Bacillus sp. from Soil. Pakistan Journal of Biological Sciences 11 (5): 740-745.

26-Tabandeh, F. Khodabandeh, M. Yakhchali, B. Habib-Ghomi H. and Shariati. P. 2008. Response surface methodology for optimizing the induction conditions of recombinant interferon beta during high cell density culture. Chemical Engineering science. 63(9): 2477-2483.

27- Layeghifard, M. Rabani, R. Pirhaji L and Yakhchali B. 2008.Functional divergence of duplicate genes involved in vertebrates’ circadian rhythm pathway. Gene. 426:65-71.

28- K. Morabbi Heravi, B. Yakhchali, F. Eftekhar, B. Vafadar-Isfahani, H. Habib Ghomi, H. Ahmadi-Danesh. 2009. Molecular cloning and characterization of a lipase from an indigenous Bacillus pumilus. Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran. 20(3):213-220.

 

29- Malboobi, M A.  Owlia, P. Behbahani, M. Sarokhani, E. Moradi, S. Yakhchali, B. Deljou A and Morabbi Heravi K. 2009. Solubilization of organic and inorganic phosphates by three highly efficient soil bacterial isolates. World Journal of Microbiology and Biotechnology.25:1471-1477.

30- Malboobi, M A. Behbahani, M. Madani, H. Owlia, P. Deljou, A. Yakhchali, B. Moradi M. and Hassanabadi. H. 2009. Performance evaluation of potent phosphate solubilizing bacteria in potato rhizosphere. World Journal of Microbiology and Biotechnology.25:1479-1484.

31- K. Taherpour, H. Moravej, M.Shivazad, M. Adibmoradi and B. Yakhchali. 2009 Effects of dietary probiotic, prebiotic and butyric acid glycerides on performance and serum composition in broiler chickens. African Journal of Biotechnology. Vol. 8 (10): 2329–2334.

32- Enayatzamir, K. Tabandeh, F. Yakhchali, B. Alikhani H A. and Rodríguez-Couto. S. 2009. Assessment of the joint effect of laccase and cellobiose dehydrogenase on the decolouration of different synthetic dyes. J of Hazardous Materials. 169:176-181

33- Karkhane, A A. Yakhchali, B. Rastgar Jazii, F. Bambai. B. 2009. The effect of substitution of Phe181 and Phe182 with Ala on activity, substrate specificity and stabilization of substrate at the active site of Bacillus thermocatenulatus lipase. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, In Press, Accepted Manuscript, Available online 18 June 2009.

34- Alikhani H A and Yakhchali B. 2009. Potential use of Iranian rhizobial strains as plant growth- promoting rhizobacteria (PGPR) and effects of selected strains on growth characteristics of wheat, corn and alfalfa. Desert. 14(1):27-35.

35- Enayat zamir K.H, Alikhani H.A., Tabandeh F., Yakhchali B., Mohammadi L., Rodríguez Couto S. (2009) ” combined action of laccase and cellobiose dehydrogenase for the decolouration of the azo dyePonceau Xylidine R, New Biotechnology, 25:152.

36- Enayatzamir, K. Alikhani, H  A. Yakhchali, B. Tabandeh F and usana Rodríguez-Couto S. 2010. Decolouration of azo dyes by Phanerochaete chrysosporium immobilised into alginate beads. Environmental Science and Pollution Research. 17:145-153.

37- Nouri Inanlou, D. Yakhchali, B. Khanahmad, H. Gardaneh, M. Movassagh, H. Farazmandfar, T. Feiz Barazandeh A. and Zeinali. S. 2009. Integrase minus lentiviral vector: A suitable vector for β-thalassemia gene targeting. Iranian Journal of Medical Hypotheses and Ideas. 3:30. Open Access.

38- Salimi, H. Owlia, P. Yakhchali B.and Rastegar Lari A.. 2009. Drug Susceptibility and Molecular Epidemiology of Pseudomonas aeruginosa Isolated in a Burn Unit. American Journal of Infectious Diseases. 5(4):308-313.

39- Salimi, H. Owlia, P. Yakhchali B.and Rastegar Lari. A. 2010. Characterization of Pseudomonas aeruginosa diversity in burn patients using PCR-RFLP and RAPD analysis. Iranian Journal of Medical Sciences. Vol 35(3):236-241.

40- Salimi, H. Yakhchali, B. Owlia P and Rastegar Lari. A. 2010. Molecular Epidemiology and Drug Susceptibility of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from burn patients. LabMedicine. Vol 41(9): 6-10.

41-             Ardestani F. Fatemi, S A. Yakhchali, B. Hosseyni, S M. Najafpour G. 2010 “Evaluation of Mycophenolic Acid Production by Penicillium bervicompactum MUCL 19011 in Submerged Cultures. Biochemical Engineering Journal. 50:99-103

42- Farajzadeh D. Aliasgharzad, N.  Sokhandan Bashir N. and yakhchali. B. 2010. Cloning and Characterization of a Plasmid Encoded ACC Deaminase from an Indigenous Pseudomonas fluorescens FY32. Current Microbiology. 61:37-43.

43-  Nouri Inanlou, D. Yakhchali, B. Khanahmad, H.  Gardaneh, M  Movassagh, H. e Ahangari Cohan, R. Shafiee Ardestani, M. Mahdian. R and Zeinali S. 2010 Towards β-globin gene-targeting with integrase-defective lentiviral vectors. Biotechnology Letters. Vol 32 (11): 1615-1621. DOI: 10.1007/s10529-010-0351-4.

44- Tabandeh F., Hosseinian M, H.R., Yakhchali, B., Hamed Mousavian M.T., Shariati P., Ghasemi F., (2009) “Fed-batch fermentation of Bacillus clausii for efficient production of alkaline protease using different feeding strategies”, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, under revision.

45- Maryam Ghobadi Dana, Ali Hatef Samanian, Bagher Yakhchali and Ferdous Rastgar Jazi. 2010. High folate production by naturally occuring Lactobacillus sp with probiotics potential isolated from dairy products on Ilam and Lorestan provinces of Iran. African Journal of Biotechnology. Vol. 9 (33): 5383- 5391.

46- Mohammad Reza Sarikhani, Mohammad Ali Malboobi, Nasser Aliasgharzad, Ralf Greiner, Bagher Yakhchali. 2010. Functional screening of phosphatase-encoding genes from bacterial sources. Iranian Journal of Biotechnology. Vol 8. No 4: 275-279.

47- Nazila Arbab Soleimani, Rooha Kasra Kermanshahi, Bagher Yakhchali and Taher Nejad Sattari. 2010.Antagonistic activity of probiotic lactobacilli against Staphylococcus aureus isolated from bovine mastitis. African Journal of Microbiology Research. Vol. 4(20), pp: 2169-2173.

III- Scientific- Promotive Journals (Persian)

1-B.Yakhchali, 1986, Antibiotics and their applications. Roshd. J.of Biological Education. No: 4 pp: 42-49.

2-B. Yakhchali, 1987, Hydrocarbon Utilizing Microorganisms, Distribution and effects of Environmental Factors, The Journal of petroleum Institute, IR. IRAN, NO: 14, PP: 53-61.

3-B.Yakhchali, 1988, Sulphate Reducing Bacteria. Roshd ,J. of Biological Education. No: 13 pp: 10-17.

4-B.Yakhchali.1990.”Microbial contamination of jet fuels. J.of Petroleum Institute No: 21.

5-N. Amozegar. B. Yakhchali, 1990. Corrosion of some metals (Al, Fe, Br, Cu and ss 304) by Sulfate Reducing Bacteria in batch culture. Research center of the Ministry of   Petroleum.

6-B.Yakhchali, 1990, Microbial Contamination of jet fuel. The journal of Petroleum Institute, IR. IRAN, NO 21, PP: 41-46.

7- S. Latifi Navid., B Yakhchali 2005-2006. Mechanisms of heavy metal resistance in bacteria. Modern Genetics. Nos: 4&5: 34-42.

8- D Nouri Inanlou., B Yakhchali., M Saleh. 2007. Histone-like proteins in bacteria. Modern Genetics. Nos: 6&7: 9-13.

9- S. Ghorbani, F. Tabandeh, B. Yakhchali, M. R. Mehrnia. 2010. Heavy metals: Environmental Impact And Biological Methods For Their Removal. Iranian Chemical Engineering Journal. Vol 9 (5):100-111.

Presentations:

I –Persian

1- B.Yakhchali, Spreading of Sulfate Reducing Bacteria in oil industry. 2nd Congress of Oil, Gas and Petrochemical Research, July 1989. Tehran, IRAN.

2- A.Hashemi Ghomi, N.Amouzegar and B.Yakhchali, Corrosion caused by activity of Sulfate Reducing Bacteria. 2nd National Congress of Corrosion. 28-30 Oct 1990 Tehran, IRAN.

3- A.Haydarian and B.Yakhchali, Sulfur Oxidizing Bacteria, their application in Oil Industry. 4th Congress of Oil, Gas and Petrochemical Research. Oct. 1991. Isfehan, IRAN.

4- H.Sadeghi-khah, B.Yakhchali and M.S.Shahrabadi, Cloning and Restriction Analysis of the Gene Encoding NSP4 Protein of Rotavirus, The Seventh Iranian Biology Confrence, University of Isfahan, Department of Biology, Isfahan, IRAN, 22-24 Aug 1998.

5- B.Yakhchali, S.Shojai, A.Deezagi and B.Golyai, Construction of a Hybrid Protein Consisting of hGM-CSF and ST, The Seventh Iranian Biology Confrence, University of Isfahan, Department of Biology, Isfahan, IRAN, 22-24 Aug 1998.

6- N.Saleh-Rastin, B.Yakhchali, A.Karimi-nia, H.Besharati. Influence of Thiobacillus and Sulpher on the Improvement of Nutrient up-take in Corn, 5th Iranian Agriculture and Breeding Conference, 1998.

7- B.Yakhchali, S.Shojai and A.Deezagi, Construction of a Gene Encoding Hybrid hGM-CSF::ST, 6th International Symposium Protein Structure Function Relationship 5-7 February, 1999, HEJ Research Institute of Chemistry, University of Karachi, Karachi Pakistan.

8- V.Eskandari, B.Yakhchali and Y.Seyyedena, Construction of Hybrid Genes for Expression of Foreign Epitope in CS3 Pili and Increasing its Immunogenicity, 8th Iranian Biology Confrence, Razi University, Faculty of Science, Department of Biology, Kermanshah, IRAN, 31 Aug-2 Sep, 1999.

9- V.Eskandari, B.Yakhchali and Y.Seyyedena, Application of Different Components of Halogens and Cations for increasing of Transformation. The 8th Iranian Biology Confrence, Razi University, Faculty of Science, Department of Biology, Kermanshah, IRAN, 31 Aug-2 Sep, 1999.

10- A.Karami, B.Yakhchali, T.lohrasbi, and M.N.Sarbolouki. Nucleic Accid Vaccination Against Hepatitis B surface Antigene. 14 th Iranian Congress of Physiology and Pharmacology, Tehran university of Medical science 16-20 May., 1999.

11- R.Alikhani, B.Golyai, B.Yakhchali, A.Deezy: and S.shojai. Expression of hGM-CSF in E.coli. The fifth Biochemistry Congress. Urmia University of Medical Science, Urmia IRAN, 6-9 Sept. 1999.

12- J.Raheb and B.Yakhchali, 2000 Genetics Analysis of Biodesulfurzing Bacteria isolated in IRAN. 9th Iranian Biology Congerence, Faculty of science. University of Tehran. 15-17 August 2000.

13- H. Salimi, B.Yakhchali and G.Emtiazi, Development of Genetic System for Expression of the Rotavirus NSP4 Glycoprotein Antigenic Determinant. 9th Iranian Biology Conference, Faculty of science. University of Tehran. 2000 15-17 August

14- A. Karami, T. Lohrasbi, M.N.Sarbolouki and B.Yakhchali. Immunogenisity of DNA vaccine Containing HBS- Ag Encoding gene in compare to Recombinant vaccine of Hepatitis B. The 8th Iranian Congress on Infectious Diseases and Tropical Medicine, 2000 Jan 16- 20 Tehran.

15- E. Sarokhani, P. Oliae, B.Yakhchali and M.A.Malboobi. Isolation of Phosphate solubilising bacteria from Iran. 6th Iranian Congress of Crop Production and plant Breeding, 2000 Sep 3-6 . Babolsar, University of Mazandaran.

16- A. Karami, T. Lohrasbi, M. N.Sarbolouki and B.Yakhchali. Investigation of Immunogenisity of DNA vaccine Containing HBS- Antigeng Encoding gene. Proceeding of the first National Congeress of Biotechnology,2000 Feb 22-24 Tarbiat Modaress University.

17- B.Yazdi, B.Yakhchali et al. Current Situation of Biotechnology in IR IRAN. Proceeding of the first National Congeress of Biotechnology, 2000 Feb 22-24 Tarbiat Modaress University.

18- M. Hosseini, B.Yakhchali et al. Human Recombinant Growth Hormone. Proceeding of the first National Congeress of Biotechnology, 2000 Feb 22-24, Tarbiat Modaress University.

19- S.Shahsavan, N.Amirmozafari and B. Yakhchali. Plasmid Profile of Heat-Stable Entrortoxin Producing Enterobacteriaceas Isolated in Iran. The 4th Congress of The Microbiology. 2001, Nov 6-8, Tehran, Iran.

20- Dashtban, M., Yakhchali, B. and Deezagi, A. Cloning and periplasmic expression of hgm-csf::est hybrid gene on Lac promoter in E.Coli. 2nd National Biotechnology Congress Islamic Republic of Iran, Oct.9-11 2001, Karaj, Iran.

 

21- Shahali, M. Yakhchali, B. Secretory Production of Human Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating Factor in E.coli. First national congress of Molecular Cell Biology. Chamran University. (2003) 26-27 Feb.

22- S. S Fatemi., B. Yakhchali ., J. Towfigh Darian., S. A Shojaosadati. Optimization of the secretory production of hGM-CSF in batch process using recombinant Escherichia coli. 9th Iranian Chemical Engineering Congress. 23-25 Nov 2004, Tehran, IR Iran.

23- S. S Fatemi., J, Kiani., M, Dashtban., B. Yakhchali.. The effect of amino acids on hGM-CSF expression and translocation in a batch process. 9th Iranian Chemical Engineering Congress. 23-25 Nov 2004, Tehran, IR Iran.

 

24- Shahali, M. Yakhchali, B. Sayyedena, S.Y. Zomorodipour, A. Expression and Secretion of Human Granulocyte-Macrophage Stimulating Factor by Escherichia coli enterotoxin I. 7th national congress of Biochemistry in Iran. (2004) 25-28 Jan.

25- Saffar B., Yakhchali B., Arbabi M and Ahmadi danesh H. Cloning and expression of short metal binding peptide on the E. coli cell surface. 13th Iranian Biology Conference and the First International Conference of Biology. Guilan University, Rasht, I.R.Iran. 23-25 August 2005.

26- Ghane M., Yakhchali B., Khodabandeh M., Malekzadeh F and Ahmadi Danesh H. Construction of interferon beta gene by step-wise assembly PCR method according to E. coli codon usage. 13th Iranian Biology Conference and the First International Conference of Biology. Guilan University, Rasht, I.R.Iran. 23-25 August 2005.

27- Amjad F., Tabandeh F., Bakhshi Khaniki G., Yakhchali B. “Simultaneous production of amylase and protease by immobilized and free cells of B. clausii and B. subtilis”, The 6th National congress of Biotechnology, August, 2009, Tehran, Iran

28- Mahdavi SR., Tabandeh F., Yakhchali B., Taeb M.,Enhanced cellulase production by UV-mutated indigenous Aspergillus niger, The 6th National congress of Biotechnology, August, 2009, Tehran, Iran

 

29- Ghorbani S., Tabandeh F., Yakhchali B., Mehrnia MR., Ghasemi F. “Study on Cd2+ adsorption by protein nano-particles immobilized in Ca-alginate”, The 12th National Congress of Chemical Engineering, November, 2008, Tabriz, Iran

30- Ghorbani S., Tabandeh F., Yakhchali B., Mehrnia MR., Ghasemi F. “Entrapment of nanobiofiber CS3 pili in Ca-alginate gel beads”, International Congress of Nanoscience and Nanotechnology (ICNN2008), October, 2008, Tabriz, Iran

31- Mahdavi SR., Tabandeh F., Yakhchali B., Taeb M., Ghasemi F. “Enhancement of ligninase production in Aspergillus niger by UV irradiation”, The 15th National and 3rd International Conference of Biology, August, 2008, Tehran, Iran

32- Tabandeh F., Hosseinian M, H.R., Yakhchali, B., Hamed Mousavian M.T. “Fed-batch fermentation of Bacillus sp. L2 for alkaline protease production using different feeding strategies, The 11th National Congress of Chemical Engineering, November 2006, Tehran, Tarbiat Modares University.

33- Hosseinian M, H.R., Tabandeh F., Yakhchali, B., Hamed Mousavian M.T. “Enhanced Protease production by a Bacillus sp. Under fed-batch fermentation”, The 14th National & 2nd International Conference of Biology, August, 2006, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

34- Hosseinian M, H.R., Tabandeh F., Yakhchali, B., Hamed Mousavian M.T. “Protease production in batch culture of Bacillus isolated from soil”, The 8th National Congress of Microbiology, May, 2006, Isfahan. I.R. Iran.

35- Ghaemi Oskouie, S.F., Tabandeh F., Eftekhar F., Ahmadi Danesh H., Yakhchali B. “The effect of environmental parameters on the growth and protease production by Bacillus licheniformis L2”, The 4th National Congress of Biotechnology, August, 2005, Kerman, Iran.

36- Tabandeh, F., Yakhchali, B. Shojaosadati, S.A., Khodabandeh, M., Sanati, M.H. “Expression of recombinant human growth hormone during high cell density cultivation”, The 7th National Biochemistry Congress, January 2004, Ahvaz University, Ahvaz, Iran.

37- Tabandeh, F., Shojaosadati, S.A., Khodabandeh, M., Sanati, M.H., Yakhchali, B. “The effect of different feeding strategies on growth and substrate utilization during high cell density fermentation of recombinant E. coli”, The 3rd National Biotechnology Congress, September 2003, Ferdowsi University, Mashad, Iran.

38- Tabandeh, F., Shojaosadati, S.A., Khodabandeh, M., Sanati, M.H., Yakhchali, B. “Heat-induced production of human growth hormone by high cell density culture of a recombinant E. coli in different media”, The 7th National Congress of Chemical Engineering, October 2002, Tehran, Tehran University.

 

39- Tabandeh, F., Yakhchali, B., Shojaosadati, S.A. “Production of human growth hormone by high cell density cultivation of a heat-inducible recombinant E. coli in defined, semi-defined and complex media”, The 9th Iranian Student Seminar in Europe (ISS-2002), June 2002, Birmingham, England. The paper has been nominated as the outstanding paper among all received papers from outside of the U.K.

 

40- Tabandeh, F., Yakhchali, B., Shojaosadati, S.A., Sanati, M.H. “Human growth hormone production by batch fermentation of a heat-inducible recombinant E. coli”, The 2nd National Biotechnology Congress, October 2001, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran.

 

41- Tabandeh, F., Yakhchali, B., Shojaosadati, S.A., Sanati, M.H. “ Medium optimization of recombinant E. coli producing human growth hormone using Taguchi experimental design“, The 6th National Congress of Chemical Engineering, May 2001, Isfahan, Technical University of Isfahan.

 

42- M. Moradi, P. Shariati, F. Tabandeh, B. Yakhchali, Z. Mirzaeezadeh.  Isolation and investigation of native amylolytic strains from Iranian industrial sites. Accepted for oral presentation in the 6th Iranian conference on Biotechnology. 2009. Tehran, Iran.

 

II – English:

1- N.Amouzegar and B.Yakhchali, Corrosion induced by Sulfate Reducing Bacteria in Carbon steel, Stainless steel, Copper, Brass and Aluminum. International Meeting on Chemical Engineering and Biotechnology. 2nd Exhibition Congress. 13-19 May 1992. Beojing, P, R, of China.

2- A.A.Hashemi Ghomi, B.Yakhchali and N.Amouzegar, Investigation of the effects of Sulfate Reducing Bacteria on Petroleum Industries of Iran. 2nd Exhibition Congress. 13-19 May 1992. Beojing, P, R, of China.

3- B.Yakhchali, M.B.Jalajakumari and P.A.Manning, Epitope analysis of coli surface antigen 3 (CS3) subunit of CFA/II of human enterotoxigenic Escherichia coli . Poster presented at Annual scientific meeting of ASM. September 26-30, 1994; Melbourne,Victoria, Australia.

 

4- B.Yakhchali and P.A.Manning, CS3 subunit of CFA/II of ETEC: an Expression System for Foreign Antigenic Determinants. Third Australian Conference on molecular analysis of bacterial pathogens, June 4-7, 1995. Victoria, Australia.

5- B.Yakhchali and P.A.Manning, Expression of Heterologous Peptides at Two Permissive Sites of the CS3 subunit of CFA/II of Enterotoxigenic E. coli, Gordon Research Conference on Mechanisms of Microbial Adherence and Signaling, New port, Rhode Island. USA. June 26-30. 1995.

6- B.Yakhchali, Development of a Pili System for Expression of Heterologous peptides on the Surface of E. coli. Practical Course,

Recombinant gene products: Expression Technologies.1999 ICGEB. New Delhi India.

7- A.Karami, B.Yakhchali, et al, Nucleic Acid Vaccination Against Hepatitis B surface Autigens in Mice. Second Annual Coference on Vaccin Research, 1999 28- 30 March, National Foundation for Infections Diseases.USA.

8- Dashtban, M., Yakhchali, B. and Deezagi, A. Construction of Novel hGM-CSF::ST Immunogen to Induce Antibody Against ST Toxin. 9th FAOBMB Congress, Sept 2001, Lahore, Pakistan (It was postponed to next year).

9- Dashtban, M., Yakhchali, B. and Deezagi, A. Construction of a Novel hGM-CSF::ST Immunogen to Induce Antibody Against ST Toxin. 16th FAOBMB Congress, Sept 20-22, 2002, Taipei, Taiwan.

10- Rastgar Jazii, F. Karkhane, A. Daeyeh, M. Yakhchali, B. Zomorodipour, A. 2002. Purification of recombinant human GM-CSF from E. coli osmotic shock. The 18th international congress of clinical chemistry and laboratory medicine. Kyoto, Japan.

 11- Dashtban, M., Yakhchali, B. and Deezagi, A. Expression and characterization of a novel hGM-CSF::ST fusion protein. 7th PSBMB Conference, April 2003, Lahore, Pakistan

12- Dashtban, M., Hosseini, A. and Yakhchali, B. Expression of NSP4 antigenic determinant of Rotavirus in CS3 pili of Enterotoxigenic E.coli. 7th PSBMB Conference, April 2003, Lahore, Pakistan.

13- F. Ataei, A. Zomorodipour, H. Ghanbarian, B. Yakhchali. A study of heat-induced expression of human Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor in Escherichia coli. International Conference on Environmental, industrial and applied microbiology ( BioMicroWorld 2005), Badajoz (Spain) March 15-18th 2005.

14- S. Shojai A. Zomorodipour, F. Ataei, B. Yakhchali, M. Shah-Ali, A. Karkhaneh, A. Dizagee and S. Dorchehzadeh. Lactose induction to obtain efficient periplasmic expression of human Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor in Escherichia coli. International Conference on Environmental, industrial and applied microbiology ( BioMicroWorld 2005), Badajoz (Spain) March 15-18th 2005.

15- B. Yakhchali, M. Shah-Ali. Secretory production of human Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor in Escherichia coli. International Conference on Environmental, industrial and applied microbiology (BioMicro World 2005), Badajoz (Spain) March 15-18th 2005.

16- M. Ghane, B. Yakhchali, M. Khodabandeh and F. Malekzadeh. The use of synthetic gene for cloning and expression of interferon β ( IFN-β ) in E. coli. International Conference on Environmental, industrial and applied microbiology (BioMicroWorld 2005), Badajoz (Spain) March 15-18th 2005.

17- Rodríguez Couto S., Tabandeh F., Yakhchali B., Enayat zamir K.H“Combined action of laccase and cellobiose dehydrogenase for the decolouration of the azo dye Ponceau Xyldine R”, The 14th European Congress on Biotechnology, September, 2009, Barcelona, Spain.

18- Rodríguez Couto S., Tabandeh F., Yakhchali B., Enayat zamir K. “Laccase production and decolouration of the diazo dye Reactive Black 5 by Trametes pubescens at reactor scale”, The 1st International Conference of Wastewater Treatment and Reuse, September, 2009, Tehran, Iran

19- Enayat zamir K.G, Tabandeh F., Yakhchali B., Alikhani H.A., Rastgar Jazi F. Decolorization of two-azo dye mixtures by Phanerochaete chrysosporium, The 5th National Biotechnology congress, November, 2007, Tehran, Iran

20- Ghaemi Oskouie, S.F., Tabandeh F., Eftekhar F., Ahmadi Danesh H., Yakhchali B. “Alkaline protease production by Bacillus clausii for detergent industries”, Bio- International Convention, May, 2007, Boston, USA.

21- Ghaemi Oskouie, S.F., Tabandeh F., Eftekhar F., Ahmadi Danesh H., Yakhchali B. “Optimization of culture medium for alkaline protease production using response surface methodology”, The 13th European Congress on Biotechnology, September, 2007, Barcelona, Spain.

22- M. Moradi, P. Shariati, F. Tabandeh, B. Yakhchali, S. Davaefar, Z. Mirzaeezadeh. A suitable screening procedure for isolation of amylolytic bacterial strains and evaluation of their distribution in different industrial sites. Accepted for oral presentation in the 14th International Biotechnology Symposium and Exhibition. Rimini. Italy. September 2010.

23- S. Davaeifar, P. Shariati, F. Tabandeh, B. Yakhchali, Z. Mirzaeezadeh, F. Amjad, M. Moradi. Isolation and Molecular Identification of a New Thermophilic Pullulanase Producing Bacteria from Native Bacteria in Iran. Accepted for oral presentation in the 14th International Biotechnology Symposium and Exhibition. Rimini. Italy. September 2010.