خانه / متفرقه / رشته ها

رشته ها

لیست رشته های موسسه آموزش عالی نوردانش

زیست شناسی سلولی و مولکولی – علوم سلولی و مولکولی در مقطع کارشناسی ارشد

 بیوتکنولوژی / میکروبی در مقطع کارشناسی ارشد

زیست شناسی – میکرو بیولوژی در مقطع کارشناسی ارشد

زیست شناسی – ژنتیک در مقطع کارشناسی ارشد

زیست شناسی – بیوشیمی در مقطع کارشناسی ارشد

زیست شناسی سلولی و مولکولی – علوم سلولی و مولکولی در مقطع کارشناسی

زیست شناسی سلولی و مولکولی –  بیوشیمی در مقطع کارشناسی

زیست شناسی سلولی و مولکولی –  زیست فناوری/بیوتکنولوژی در مقطع کارشناسی

زیست شناسی سلولی و مولکولی –  ژنتیک در مقطع کارشناسی

زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی در مقطع کارشناسی

زیست شناسی – علوم گیاهی در مقطع کارشناسی

زیست شناسی – علوم جانوری در مقطع کارشناسی

مهندسی علوم و صنایع غذایی در مقطع کارشناسی ناپیوسته

مهندسی کشاورزی – گیاه پزشکی در مقطع کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی در مقطع کارشناسی ناپیوسته

شیمی آزمایشگاهی در مقطع کاردانی