خانه / متفرقه / رشته ها

رشته ها

لیست رشته های موسسه آموزش عالی نوردانش

كارداني شيمي آزمايشگاهي
کاردانی تکنولوژی مواد غذایی
کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
كارشناسي شيمي کاربردي
كارشناسي علوم و مهندسي صنايع غذايي (کشاورزي)
كارشناسي زيست شناسي سلولي و مولکولي
كارشناسي مهندسي تولید و ژنتیک گیاهی
کارشناسی میکروبیولوژی
كارشناسي زيست فناوري
كارشناسي زيست شناسي گياهي
كارشناسي زيست شناسي جانوري
كارشناسي ارشد – زیست شناسی سلولی و مولکولی
كارشناسي ارشد – میکروبیولوژی گرایش میکروب های بیماری زا
كارشناسي ارشد -بیوشیمی
كارشناسي ارشد -ژنتیک
كارشناسي ارشد -زیست فناوری گرایش میکروبی
کارشناسی ارشد – زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی و تکوینی
كارشناسي ارشد -ريز زيست فناوري(نانوبيوتکنولوژي)
كارشناسي ارشد -بيوتکنولوژي کشاورزي
کارشناسی ناپیوسته علمی و کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
كارشناسي ناپيوسته مهندسی حرفه ای صنایع شیمیایی
كارشناسي ناپيوسته مهندسي کشاورزي -گياهپزشکي
كارشناسي ناپيوسته مهندسي علوم و صنايع غذايي