خانه / قوانین و مقررات / واحد های درسی ، طول مدت تحصيل وتعداد واحد ها

واحد های درسی ، طول مدت تحصيل وتعداد واحد ها

ماده 11
هر دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي حداقل 12 وحداكثر 20 واحد درسي را انتخاب نمايند .
تبصره 1 :
در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است .
تبصره 2 :
در صورتي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها يك درس باقيمانده داشته باشد، با نظر موسسه وتأييد استاد مربوط مي تواند امتحان آن درس را در طول نيمسال از طريق معرفي به استاد بگذراند .
تبصره 3 :
اگر دانشجويي در يك نيمسال ميانگين كل نمراتش حداقل 17 باشد مي تواند با نظر موسسه در نيمسال بعد حداكثر تا 24 واحد درسي را انتخاب كند .
تبصره 4 :
در مواردي كه براي فراغت ازتحصيل حداكثر 24 واحد باقي مانده باشد حتي اگر دانشجو مشروط باشد با نظر موسسه مي تواند تمامي واحد هاي باقي مانده را در يك نيمسال انتخاب كند .
تبصره 5 :
تعداد واحد هاي انتخابي در دوره تابستاني حداكثر 6 واحد درسي است .
طول دوره :
ماده 13
حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته 6 سال و دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته 3 سال است در صورتي كه دانشجو نتواند واحد هاي دوره را در حداكثر مدت مجاز تحصيلي با موفقيت بگذراند از موسسه مربوط اخراج مي شود .