خانه / روزمه مربوطه به اساتید

روزمه مربوطه به اساتید

جهت مشاهده روزمه مربوطه بر روی اسامی اساتید کلیک کنید . (رنگ آبی )

نام استاد محل خدمت مدرک علمی رتبه علمی رشته تحصیلی محل تحصیل
← دکتر محمدرضا زمانی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران PhD استاد سلولی مولکولی استرالیا
← دکتر محمدحسین صنعتی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران PhD استاد بیوتکنولوژی پزشکی استرالیا
دکتر مسعود شمس بخش پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران PhD دانشیار ویروس شناسی گیاهی استرالیا
← دکتر علی هاتف سلمانیان پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران PhD استاد بیوتکنولوژی دانشگاه تهران
← دکتر باقر یخچالی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران PhD استاد میکروبیولوژی استرالیا
← دکتر مصطفی مطلبی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران PhD استاد سلولی مولکولی انگلستان
دکتر سیدصفا علی فاطمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران PhD دانشیار بیوتکنولوژی تربیت مدرس تهران
← دکتر مسعود هوشمند پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران PhD دانشیار ژنتیک مولکولی پزشکی سوئد
دکتر سعید امین زاده پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران PhD استادیار بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
دکتر حمیدرضا سلیمانپور پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران PhD استادیار ژنتیک مولکولی انگلستان
← دکتر آرپناهی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران PhD دانشیار نانو بیوتکنولوژی دانمارک
دکترمهدی محمدی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران PhD استادیار شیمی دانشگاه شهید بهشتی تهران
دکتر مهران میراولیایی دانشگاه اصفهان PhD دانشیار بیوشیمی دانشگاه تهران
دکتر شیخ الاسلام دانشگاه مالک اشتر PhD استادیار نانو فیزیک دانشگاه مالک اشتر
دکتر مرتضی اسکری مؤسسه آموزش عالی نوردانش PhD دانشیار میکروب شناسی/ایمنی شناسی امریکا
دکتر فاطمه حیدریان مؤسسه آموزش عالی نوردانش PhD استادیار سیستماتیک گیاهی دانشگاه ازاد علوم تحقیقات تهران
دکتر سلما انوار مؤسسه آموزش عالی نوردانش PhD استادیار شیمی آلی دانشگاه اصفهان
دکتر حسن عباسی مؤسسه آموزش عالی نوردانش PhD استاد یار ژنتیک و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر عزیزه اسدزاده مؤسسه آموزش عالی نوردانش PhD استادیار بیوشیمی دانشگاه آزادعلوم تحقیقات تهران
← دکتر دینا ظهرابی مؤسسه آموزش عالی نوردانش PhD استادیار زیست شناسی تکوینی جانوری دانشگاه آزادعلوم تحقیقات تهران
← دکتر سمانه شاهرخ مؤسسه آموزش عالی نوردانش PhD استادیار میکروبیولوژی دانشگاه اصفهان